Νόμος 998/79 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Επίλυση χρηματικών διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κατά τον παρόντα νόμον προβλεπόμενες πράξεις επιβολής χρηματικής εισφοράς ή καταλογισμού χρηματικής οφειλής εις βάρος οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εκδίδονται υπό του νομάρχου ή κατ' εντολήν αυτού υπό του οικείου δασάρχου και κοινοποιούνται δι' επιδόσεως προς ον βαρύνει η υποχρέωσις. Προκειμένου περί υπόχρεων ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων ως και διακατόχων δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων, μη εχόντων κατοικία εντός της περιφέρειας του νομού, η κοινοποίησις είναι ισχυρά αν γίνει προς τον διορισθέντα και δηλωθέντα εις την δασική υπηρεσία αντίκλητο ή προς τον διαχειριστή του δάσους ή της δασικής εκτάσεως. Κατά της καταλογιστικής πράξεως επιτρέπεται προσφυγή ασκουμένη εντός μηνός από της ρηθείσης κοινοποιήσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου. Οι λόγοι αναιρέσεως και τα της διαδικασίας εν γένει προς επίλυσιν των ως άνω διαφορών και τα της ασκήσεως των ενδίκων μέσων ως και οι λόγοι αναιρέσεως ρυθμίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου εντός τριμήνου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος τη με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δια την σύνταξιν του εν λόγω προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 702/1977.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.