Νόμος 998/79 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείον Γεωργίας δύναται να προβαίνει δαπάναις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών:

 

α) Εις την σύνταξιν, εκτύπωση ή αγορά προς πώληση ή δωρεάν διανομή βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων ή άλλων εντύπων αποσκοπούντων εις την διάδοση των γνώσεων περί τα δάση και την προστασία αυτών, την ανάπτυξη της δασοπονίας και την ενίσχυσιν του φιλοδασικού πνεύματος.

 

β) Εις την παροχή βραβείων δια την εκπόνηση μελετών αφορωσών εις την διαχείρισιν, προστασία και βελτίωση ή ανάπτυξη των ελληνικών δασών ή την συμμετοχή εις εκθέσεις ή την ανάπτυξη υποδειγματικών δασικών φυτειών.

 

γ) Εις την επιχορήγηση εκπαιδευτικών ή κοινωφελών ιδρυμάτων δια την διενέργειαν ερευνών και την συντήρηση του συλλεγόμενου υλικού επί της εντός δασών και δασικών εκτάσεων αγρίας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.

 

δ) Εις την επιχορήγηση φιλοδασικών σωματείων δια την υπ' αυτών διενέργειαν αναδασώσεων ή την συμβολή των εις την προστασία του πρασίνου και εν γένει την εκπλήρωση των σκοπών των.

 

ε) Εις την οργάνωση δασικών εκθέσεων.

 

2. Υπό των κατά τόπους δασαρχών ή των υπ' αυτούς υπαλλήλων του δασολογικού κλάδου ενεργούνται κατ' έτος σε συνεννόηση μετά των αρμοδίων επιθεωρητών δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως διαλέξεις και ομιλίες μετά επιδείξεων ή πρακτικών ασκήσεων προς τους μαθητές των σχολείων της περιφέρειας των, που αφορούν εις την προστασία των δασών και την ανάπτυξη του φιλοδασικού πνεύματος. Οι διαλέξεις αυτές δέον να καλύπτουν χρόνον τουλάχιστον δύο ωρών κατ' έτος δι' εκάστην τάξιν.

 

3. Τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα ενημερώσεως, υποχρεούνται, όπως εις τα εβδομαδιαία προγράμματα αυτών συμπεριλαμβάνουν εκπομπές σχετικές με την ανάπτυξη και προστασία της χλωρίδας και πανίδας.

 

4. Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού και τη μετάδοση μηνυμάτων για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας δύναται να προβαίνει:

 

α) Στην έκδοση, παραγωγή και προμήθεια κάθε είδους ενημερωτικού για τα δάση και τη δασοπονία υλικού, όπως εντύπων, πινακίδων, φωτογραφιών, διαφανειών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών και λοιπών απαραίτητων μέσων.

 

β) Στην οργάνωση διεθνών και εθνικών συμποσίων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων για τη δασοπονία και το δασικό περιβάλλον, κατασκηνώσεων, φιλοξενιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών πάνω στα εθνικά δασοπονικά προβλήματα και ενδιαφέροντα.

 

γ) Στην οργάνωση, με ειδικά προγράμματα, ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων συλλόγων, σχολείων, δασικών συνεταιρισμών και άλλων περιβαλλοντολογικών φορέων, για την προστασία του δάσους και του δασικού περιβάλλοντος.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται η αμοιβή για τη συγγραφή βιβλίων, φυλλαδίων ή άλλων εντύπων που εκδίδονται από το Υπουργείο Γεωργίας, στα πλαίσια των σκοπών αυτής της παραγράφου.

 

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

5. Για την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων στα δάση δασικών υπαλλήλων, υλοτόμων και λοιπών δασεργατών επιτρέπεται η, εντός των δασών και δασικών εκτάσεων, εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες ξύλινων λυόμενων οικημάτων. Επιτρέπεται επίσης, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, η εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες ξύλινων λυόμενων οικημάτων σε επιλεγμένες θέσεις των ανωτέρω περιοχών και σε περιορισμένο αριθμό, μη δυνάμενο να υπερβεί τα τριάντα, για την παροχή καταλυμάτων σε επισκέπτες των δασών. Η μελέτη και εκτέλεση των παραπάνω έργων γίνεται κατά παρέκκλιση πολεοδομικών ή άλλων διατάξεων και διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 237 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 Δασικός Κώδιξ (ΦΕΚ 7/Α/1969). Η επιτρεπόμενη χρήση και λειτουργία των οικημάτων που χρησιμοποιούνται ως καταλύματα επισκεπτών διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της τουριστικής ή άλλης νομοθεσίας. Η διαχείριση τους διενεργείται από ειδικό φορέα που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από γνώμη του ειδικού φορέα, μπορεί να παραχωρείται η διαχείριση τους σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις επιχειρήσεις τους ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.