Νόμος 998/79 - Άρθρο 83

Άρθρο 83


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 15 του άνω νόμου [Ν] 248/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 15.

 

1. Κατά την εκδίκαση των κατά τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος αντιρρήσεων ή αιτήσεων το Δημόσιον εκπροσωπείται υπό του οικείου Διευθυντού Δασών ή υπό του οικείου Δασάρχου ή των νομίμων αναπληρωτών ή του οικείου Οικονομικού Εφόρου ή υπό του Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου ή Δικαστικού αντιπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζομένου υπό του Προέδρου αυτού ή παρά δικηγόρου του Δημοσίου.

 

Συντρεχόντων εξαιρετικών λόγων, δύναται να ορίζεται παρά του Υπουργού Γεωργίας Δικηγόρος, αμειβόμενος κατά τις περί Κώδικα Δικηγόρων διατάξεις. Επίσης πας αντιλέγων δύναται να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου, δικαιούμενος εν πάση περιπτώσει να λάβει γνώσιν του φακέλου, ως και να αιτείται αντίγραφα κυρωμένα των εν αυτό σχετικών εγγράφων.

 

2. Κατά των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου χωρεί έφεσις εκ μέρους των ενδιαφερομένων, ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ασκουμένη εντός μηνός από της επιδόσεως της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου και που εκδικάζεται κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν.

 

3. Όπου εις τις διατάξεις του νόμου [Ν] 248/1976 αναφέρεται η υπό του άρθρου 14 οριζόμενη επιτροπή, εφεξής νοείται το Ειρηνοδικείον και όπου αναφέρεται Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών, νοείται το Πολυμελές Πρωτοδικείον.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη παράγραφο 14)β του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.