Νόμος 998/79 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Προστασία χλωρίδας και πανίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα αφορούν και την εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων άγρια πανίδα ως και την λοιπή χλωρίδα.

 

2. Οι όροι των διεξαγόμενων επί των υφισταμένων ειδών αγρίας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ερευνών, τα ειδικότερα μέτρα προστασίας τούτων και των βιοτόπων τους, καθώς και οι κατάλογοι αυτών και τα της συνεργασίας της δασικής υπηρεσίας μετά των υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος και άλλων ενδιαφερομένων δια τα ως άνω είδη υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μουσείων κ.λ.π.) καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 62 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 

3. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας να ρυθμίζει με απόφασή του ειδικότερα θέματα, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα του προεδρικού αυτού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με τη παράγραφο 3)β του άρθρου 62 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται υπό όρους η εισαγωγή κάθε είδους ξυλείας, φυτών, σπόρων, φυτοχώματος ή άλλων υλικών ή προϊόντων που είναι φορείς βλαπτικών οργανισμών ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης και των προϊόντων της, καθώς και η χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στη δασική βλάστηση και γενικότερα στο δασικό περιβάλλον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δεύτερη παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

4. Κατά τη διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα της τα επίπεδα (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.