Νόμος 998/79 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Δασολόγιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρά τη κεντρική Δασική Υπηρεσία καταρτίζεται και τηρείται γενικόν Δασολόγιο εις το οποίον καταχωρούνται, κεχωρισμένως κατά νομούς, τα εμφαινόμενα εις τους δασικούς χάρτας δάση και δασικές εκτάσεις, προσδιοριζόμενες δια των γνωστών τοπωνυμιών, ως επίσης τα διακριβωθέντα όρια και ή εις στρέμματα συνολική έκτασις τούτων. Εις το Δασολόγιο σημειώνονται επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δασικής βλαστήσεως εκάστης περιοχής (κατηγορίες δασών, είδος βλαστήσεως, πυκνότης, ηλικία ή άλλες προσδιοριστικές λεπτομέρειες).

 

Εις εκάστην μερίδα σημειώνονται οι χάρτες που συντάχθηκαν και οι ληφθείσες δια την περιοχήν φωτογραφίες μετά των στοιχείων αυτών, ως και οι κατά την παράγραφο 8 του προηγουμένου άρθρου συμπληρώσεις η μεταβολές των δασολογικών χαρτών. Εις το Δασολόγιο καταχωρίζονται ιδιαιτέρως οι εις εκάστην περιφέρεια κηρυχθείσες ή εφεξής κηρυσσόμενες αναδασωτέες εκτάσεις. Επίσης σημειώνονται εις το περιθώριον εκάστης υφισταμένης μερίδος δάσους ή δασικής εκτάσεως οι εν σχέσει προς ταύτη κηρυσσόμενες ως αναδασωτέες εκτάσεις λόγω καταστροφής ή αποψιλώσεως της δασικής βλαστήσεως.

 

2. Σε κάθε δασαρχείο τηρείται τοπικό Δασολόγιο δια τα εις την περιφέρεια αυτού ευρισκόμενα δάση και τις δασικές εκτάσεις μετά των κατά την παράγραφο 1 στοιχείων, που ενημερώνονται εκάστοτε υπό της κεντρικής υπηρεσίας.

 

3. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Αμύνης και Γεωργίας καθορίζονται:

 

α) τα του προσωπικού της οργανώσεως και του εξοπλισμού των συνεργείων φωτογραφήσεως και χαρτογραφήσεως των δασών και δασικών εκτάσεων,

 

β) ή οργάνωσις της υπηρεσίας καταρτίσεως και τηρήσεως του γενικού δασολογίου, ως και τα της τηρήσεως των τοπικών δασολογίων υπό των κατά τόπους δασαρχείων,

 

γ) ο τρόπος και οι λεπτομέρειες λήψεως, εκτυπώσεως και φυλάξεως των φωτογραφιών ως και συντάξεως, εκτυπώσεως και αρχειοθετήσεως των δασικών χαρτών,

 

δ) η ασφάλεια των παραγομένων πάσης φύσεως φωτογραφικών και χαρτογραφικών υλικών εις τα οποία περιέχονται οχυρές θέσεις, αμυντικές περιοχές ή άλλες εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,

 

ε) οι λεπτομέρειες καταρτίσεως και τηρήσεως του γενικού δασολογίου, ως και χρησιμοποιήσεως των στοιχείων αυτού ή παροχής τούτων εις πάντα ενδιαφερόμενον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη παράγραφο 15 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.