Νόμος 998/79 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Αρμοδιότητες δια την καταστολή πυρκαγιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια όργανα δια την λήψη των προσηκόντων μέτρων, την έκδοση των σχετικών διαταγών και την μέριμνα της ταχείας και ασφαλούς εκτελέσεώς των είναι:

 

α) ο οικείος δασάρχης και τα υπ' αυτόν όργανα της δασικής υπηρεσίας,

β) οι κατά τόπους αρχές της χωροφυλακής και αγροφυλακής,

γ) οι δημοτικές ή κοινοτικές αρχές της περιοχής εις ην εξερράγη πυρκαϊά,

δ) οι σταθμοί ή υποσταθμοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας,

ε) οι ειδικές μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών από αέρος και

στ) οι κατά τόπους στρατιωτικές αρχές.

 

2. Οι υπό στοιχεία α' έως και δ' αρχές και τα όργανα αυτών, ευθύς ως αντιληφθούν την έναρξη πυρκαϊάς, ή ειδοποιηθούν περί τούτου, έχουν υποχρέωσιν αυτεπαγγέλτου και αμέσου κινητοποιήσεως και επεμβάσεως προς καταστολή αυτής δια της ιδίας αυτών ενεργείας και δια των υπ' αυτών διατιθεμένων μέσων. Επίσης έχουν υποχρέωσιν αμέσου ενημερώσεως αλλήλων και του νομάρχου.

 

3. Η συνδρομή και επέμβασις των υπό στοιχεία ε' και στ' υπηρεσιών δύναται να ζητηθεί υπό του νομάρχου ή, εις περίπτωσιν επείγοντος, υπό των εν παράγραφο 2 αρχών, υποχρεουμένων εις παροχή πάσης χρησίμου πληροφορίας.

 

4. Την επέμβασιν των ανωτέρω αρχών και υπηρεσιών, τον βαθμό κινητοποιήσεως, την δράση και την συνεργασία των προς κατάσβεση πυρκαϊάς κατευθύνει και συντονίζει, εφόσον συντρέχει περίπτωσις, ο νομάρχης. Μέχρι της ενημερώσεως του νομάρχου και της υπ' αυτού αναλήψεως της διευθύνσεως και συντονισμού των ενεργειών δια την αντιμετώπισιν της πυρκαϊάς, την ευθύνη αμέσου ενεργείας και εποπτείας των προσπαθειών δια την κατάσβεση αυτής έχει ο οικείος δασάρχης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.