Νόμος 998/79 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Συγκυριότητα Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υφιστάμενο ιδανικό μερίδιον του Δημοσίου επί δασών ή δασικών εκτάσεων δύναται, εφόσον είναι μικρότερο του 50%, να παραχωρείται προς τους συγκυρίους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τη αιτήσει τούτων, προτιμώμενων πάντοτε των συγκυρίων δασικών συνεταιρισμών ή Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Δεν επιτρέπεται, η τοιαύτη παραχώρησις, εάν κατά τον χρόνον υποβολής της αιτήσεως συντρέχει, ή εντός μηνός από της υποβολής ταύτης ήθελε ανακύψει, περίπτωσις απαλλοτριώσεως του υπολοίπου ιδανικού μεριδίου κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 43 του παρόντος νόμου ή άλλης ειδικής διατάξεως προβλέπουσας την απαλλοτρίωση και του υπολοίπου.

 

2. Η παραχώρησις ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, αποτελούσης νόμιμο τίτλο προς μεταγραφήν επί καταβολή του τιμήματος του παραχωρουμένου μεριδίου. Το τίμημα ορίζεται υπό της επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος 3 κατά τα εν άρθρο 6 οριζόμενα, η εξόφλησις δε αυτού δύναται να προβλέπεται και εις ίσες εξαμηνιαίας ατόκους δόσεις μέχρις έξι (6) το πολύ. Εν τη τελευταία, ταύτη περιπτώσει η μεταβίβασις του μεριδίου συντελείται από της εμπροθέσμου καταβολής της τελευταίας δόσεως του τιμήματος.

 

3. Ματαιούμενης της παραχωρήσεως του ανωτέρω μεριδίου, ή εάν τούτο αποτελείται εκ των 50% και άνω του δάσους ή της δασικής εκτάσεως περί ης πρόκειται, δεν συντρέχει δε περίπτωσις απαλλοτριώσεως του υπολοίπου κατά τα εις την παράγραφο 1 αναφερόμενα, ενεργείται αυτούσια διανομή, αποχωριζόμενου τιμήματος του επικοίνου ίσου κατ' αξίαν προς το ιδανικό μερίδιον του Δημοσίου, του υπολοίπου παραμένοντος εις την πλήρη κυριότητα του ή των συγκυρίων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Υπαρχόντων περισσότερων συγκυρίων η μεταξύ των συγκυριότης επί του υπολοίπου διατηρείται προσαυξανόμενου αναλόγως του ιδανικού μεριδίου εκάστου επί τούτου. Εφόσον οι συγκύριοι συναινούν η διανομή γίνεται, μετά σύμφωνον γνώμη της κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3 επιτροπής, δια συμβολαιογραφικής πράξεως υπογραφομένης υπό των συγκυρίων και νομίμως μεταγραφομένης, του δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό του οικείου νομάρχου ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου. Εφόσον οι συγκύριοι δεν συναινούν, ή δεν αποδέχονται την γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3 επιτροπής ως προς την θέσιν ή τα όρια του αποχωριζόμενου τμήματος, ή δεν προσέλθουν προς υπογραφή της πράξεως διανομής εντός μηνός από της σχετικής προσκλήσεως, το Δημόσιον δικαιούται να επιδιώξει δικαστικώς την διανομή.

 

4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διανομή ενεργείται υποχρεωτικώς και εις ας περιπτώσεις το μερίδιον του Δημοσίου είναι μικρότερο του 50%, πρόκειται όμως περί δάσους ή δασικής εκτάσεως συνεχόμενης μετά δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως επί τω τέλει αποχωρισμού του αναλόγου προς το ρηθέν μερίδιο τμήματος και προσθήκης αυτού εις το συνεχόμενο δημόσιον δάσος ή δασική έκταση. Εάν όμως η διανομή δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη του αποχωριζόμενου τμήματος εις παρακείμενο δημόσιον δάσος ή δασική έκταση, το δε τμήμα που αποχωρίζεται, ή τμήματα εκ παρακειμένων ιδιοκτησιών, δεν υπερβαίνουν τα εκατόν στρέμματα επιτρέπεται όπως το μερίδιον του Δημοσίου πωληθεί κατά τα εις την παράγραφο 2 οριζόμενα ή όπως το Δημόσιον επιδιώξει δικαστικώς την πώληση του επικοίνου και διανομή του εκπλειστηριάσματος.

 

5. Τα της διαδικασίας προς υποβολή αιτήσεων, έλεγχο των τίτλων και διενέργειαν των παραχωρήσεων ή προς διενέργειαν της εκούσιας διανομής, τα της εκδόσεως των παραχωρητηρίων, ο τρόπος εξοφλήσεως του τιμήματος, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.