Νόμος 998/79 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Αναγκαστική απαλλοτρίωσις αναδασωτέων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κήρυξις ως αναδασωτέας ιδιωτικής εκτάσεως συνιστά λόγον απαλλοτριώσεως ταύτης δια την πραγματοποίηση της αναδασώσεως θεωρουμένης ως δημοσίας ωφελείας, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις.

 

2. Ο ιδιοκτήτης εκτάσεως μη εχούσης ήδη τον χαρακτήρα δάσους ή δασικής εκτάσεως εφόσον δεν επιθυμεί να διατηρήσει την κυριότητα ταύτης μετά την κήρυξη αυτής ως αναδασωτέας και να προβεί εις την πραγματοποίηση της αναδασώσεως κατά τα εις το προηγούμενον άρθρον οριζόμενα δύναται να δηλώσει εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως της σχετικής αποφάσεως ότι δέχεται να πωλήσει την ως άνω έκταση προς το Δημόσιον, ότε και προσκαλείται να προσαγάγει τους τίτλους του. Περί της αναγνωρίσεως τούτων αποφαίνεται το οικείον Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών, περί δε του τιμήματος αντί του οποίου δέον να γίνει η αγορά αποφαίνεται η κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3 επιτροπή κατά τα εν τω άρθρο 6 οριζόμενα. Μετά τον έλεγχο των τίτλων και το καθορισμό της τιμής πωλήσεως ο αναγνωρισθείς ιδιοκτήτης προσκαλείται εις σύναψη του πωλητηρίου συμβολαίου συναπτόμενου μετά του οικείου νομάρχου ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου. Η δαπάνη δια την αγορά βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

3. Αν ο ιδιοκτήτης αρνηθεί την πώληση δια ρητής δηλώσεώς του ή δια της μη προσελεύσεώς του προς υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προβαίνει εις τις κατά το προηγούμενον άρθρον εργασίας της αναδασώσεως ή παραμελεί αυτές επί χρονικόν διάστημα μείζον του έτους, η Διοίκησις δικαιούται να προβεί εις την υπέρ του Δημοσίου και δαπάναις αυτού απαλλοτρίωση ταύτης, προς πραγματοποίηση της αναδασώσεως. Η απαλλοτρίωσις κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και δαπάναις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, εκδιδομένης υποχρεωτικώς εντός εξαμήνου από της εκδηλώσεως της αρνήσεως του ιδιοκτήτου να προβεί εις την πώληση ή από της παρόδου της ως άνω ενιαύσιας χρονικής περιόδου, καθ' ην ούτος αμέλησε τις εργασίας της αναδασώσεως. Επιτρέπεται, επίσης, εντός εξαμήνου προθεσμίας από της κηρύξεως της εκτάσεως ως αναδασωτέας η απαλλοτρίωσις τοιαύτης ιδιωτικής εκτάσεως και εις ην έτι περίπτωσιν ο ιδιοκτήτης εδέχθη να ενεργήσει και εκτελεί τις εργασίας αναδασώσεως, εφόσον αυτή περιβάλλεται κατά το μείζον τμήμα της υπό δημοσίου δάσους ή δημοσίας δασικής εκτάσεως και ήθελε κριθή ότι η ύπαρξις ταύτης δυσχεραίνει την διαχείρισιν και εκμετάλλευση του δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως. Την κήρυξη της απαλλοτριώσεως δύναται να ζητήσει εις πάσαν περίπτωσιν και ο ιδιοκτήτης της αναδασωτέας εκτάσεως, οπότε αυτή είναι υποχρεωτική δια το Δημόσιον, ευθυνόμενο, εν παραλείψει εκδόσεως της σχετικής πράξεως εντός τριμήνου από της αιτήσεως, και δια πάσαν ζημίαν του ιδιοκτήτου εκ της παραλείψεως.

 

4. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως καταστραφείσης εκ πυρκαϊάς είναι πάντοτε δυνατή δια το Δημόσιον μετά την κήρυξη ταύτης, ή της όλης περιοχής εις ην ευρίσκεται αυτή, ως αναδασωτέας, ιδία δε οσάκις οι συνθήκες εκδηλώσεως και η έκτασις της πυρκαϊάς, οι ανάγκες εκτελέσεως εν τη όλη περιοχή δασικών έργων μείζονος σημασίας, η φύλαξις της περιοχής και η προστασία της από ενδεχόμενη χρησιμοποίηση τμημάτων της προς άλλους σκοπούς, ή η ανάγκη της ταχύτερης δυνατής και ενιαίας εις την όλην περιοχήν επανεγκαταστάσεως της δασικής βλαστήσεως επιβάλλουν την ανάληψη του έργου της αναδασώσεως και την συντήρηση του δάσους ή της δασικής εκτάσεως υπό του Δημοσίου. Εις την περίπτωσιν ταύτη η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως της κατά το άρθρο 41 παράγραφος 1 νομαρχιακής αποφάσεως, επί τη βάσει ειδικώς αιτιολογημένης εκθέσεως της δασικής υπηρεσίας.

 

5. Η δαπάνη δια την πραγματοποίηση των κατά τις προηγούμενες παραγράφους αναγκαστικών απαλλοτριώσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.