Νόμος 998/79 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ανανέωση και βελτίωση δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την άσκηση της δασοπονίας και την εν γένει διαχείρισιν των δημοσίων δασών, ως και κατά την εφαρμογήν της δασοπολιτικής επιτηρήσεως του Κράτους επί των ιδιωτικών δασών, λαμβάνεται υποχρεωτικώς πρόνοια ανανεώσεως και βελτιώσεως αυτών δι' αναγεννητικών και αναγωγικών υλοτομιών σε συνδυασμό με ενδεικνυόμενες και επιτρεπόμενες ενρητινώσεις ή επί μέρους αναδασώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται, εν όψει και της φύσεως του εδάφους και του είδους της δασικής βλαστήσεως, η σπερμοφυής μορφή αυτών.

 

2. Εις τις δασικές εκτάσεις και εις τα πρεμνοφυή δάση λαμβάνεται υποχρεωτικώς μέριμνα δια την ανανέωση και βελτίωση των δασικών συστάδων.

 

3. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 υποχρεώσεις βαρύνουν:

 

α) Το Δημόσιον, ως προς τα δημόσια και μη υπό τρίτων διακατεχόμενα δάση και δασικές εκτάσεις,

β) τους ιδιοκτήτες, ως προς τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις,

γ) τους διακατόχους, ως προς τα διακατεχόμενα δάση και δασικές εκτάσεις του Δημοσίου.

 

Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν ανεξαρτήτως της εκτάσεως εκάστης ιδιοκτησίας.

 

4. Άπαντες οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων (δήμοι, κοινότητες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποχρεούνται να διαθέτουν κατ' έτος μέχρι τα τριάκοντα επί τοις εκατόν των εκ της εκμεταλλεύσεως ή εκμισθώσεως αυτών καθαρών εσόδων δια την με μέριμνα των ιδίων εκτέλεσιν δασικών έργων, διάνοιξη οδών, φύτευση ή καλλιέργεια ταχυαυξών ειδών, διενέργειαν αναδασώσεων, ως και βελτίωση ή επέκτασιν της δασικής βλαστήσεως επί της ιδιοκτησίας των. Η ως άνω διάταξις εφαρμόζεται αναλόγως και επί διακατεχόμενων δασών ή δασικών εκτάσεων.

 

Οι μη συμμορφούμενοι εις την δια της παρούσης παραγράφου θεσπιζόμενη υποχρέωσιν δεν θα τυγχάνουν επιδοτήσεως κατ' άρθρο 16 του παρόντος νόμου ουδέ των χορηγουμένων οικονομικών κινήτρων βάσει του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974 και δεν θα δανειοδοτούνται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Η μη συμμόρφωσις του δασοκτήμονα βεβαιώνεται δι' αποφάσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δασών, εκδιδομένης κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του αρμοδίου Δασάρχου και εγκρινομένης υπό του Νομάρχου.

 

5. Τα οικεία νομαρχιακά Ταμεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών δύνανται να παρέχουν πιστώσεις προς εκτέλεσιν δασικών έργων και έργων αναδασώσεως ή βελτιώσεως και αναπτύξεως ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων, προς ανάπτυξη της δασικής παραγωγής αυτών ή διατήρηση του αισθητικού ή προστατευτικού χαρακτήρος αυτών. Οι πιστώσεις αυτές διέπονται υπό των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή ως εκάστοτε ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.