Απόφαση 9469/84

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9469/1984: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9469/1984: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών, (ΦΕΚ 454/Β/1984), 09-07-1984.

 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) περί εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 2 αυτού.

 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας.

 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου [Ν] 1266/1982, για τα όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984 που υποβάλλονται στον κατά τόπο αρμόδιο Νομάρχη για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών, όπως παρακάτω:

 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση κατοικίας του, η έκταση και η ακριβής περιγραφή των ορίων του λατομικού χώρου για τον οποίο ζητείται η άδεια εκμετάλλευσης, καθώς και ο Δήμος ή η Κοινότητα που υπάγεται αυτός.

 

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000, υπογεγραμμένο από τους έχοντες δικαίωμα υπογραφής επιστήμονες, που πρέπει να υποβληθεί σε 8 αντίγραφα επαρκώς χαρτοσημασμένα.

 

Στο σχεδιάγραμμα αυτό θα περικλείονται τα όρια της λατομικής έκτασης με σημεία, τα οποία θα προσδιορίζονται με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες, που έχουν εξαρτηθεί από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο με αναφορά στο αντίστοιχο Κέντρο Φύλλου Χάρτη κλίμακας 1:100.000, στο οποίο βρίσκεται ο λατομικός χώρος με τα στοιχεία L και Μ από Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χάρτες κλίμακας 1:100.000 καθορίζεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα το κέντρο της αζιμουθιακής προβολής με τα στοιχεία του L και Μ από Αθήνα.

 

Στο ίδιο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα εκτός του λατομικού χώρου, πρέπει να απεικονίζονται σε ακτίνα τουλάχιστον 1.000 m από την περίμετρό του τυχόν υπάρχοντα άλλα λατομεία, μεμονωμένα κτίσματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αγροτικές εκτάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικά μνημεία, δημόσιοι δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές, εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, καθώς και άλλα δημόσιας ωφέλειας έργα.

 

Τα παραπάνω γεωδαιτικά και λοιπά στοιχεία αποτύπωσης πρέπει να είναι ακριβή γιατί άλλως θα θεωρείται η αίτηση άκυρη.

 

γ) Τίτλοι ιδιοκτησίας, εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητη έκταση, η συμβολαιογραφική πράξη μισθώσεως, που να έχει προσαρτηθεί σχετικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα όπως παραπάνω.

 

δ) Αντίγραφο τεχνικής μελέτης εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 4 του νόμου 1428/1984, επαρκώς χαρτοσημασμένο.

 

ε) Προκειμένου περί δασικής έκτασης σε ιδιόκτητο λατομικό χώρο, την απόφαση με την οποία χορηγήθηκε ειδική έγκριση από το Νομάρχη ή Υπουργό Γεωργίας για την επέμβαση στη δασική έκταση με εκμετάλλευση, που ορίζεται στο άρθρο 57 του νόμου 998/1979.

 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 28-06-1984

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 6 της υπ' αριθμόν Δ10/Φ68/6812/1993 απόφασης (ΦΕΚ 221/Β/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.