Απόφαση d17-01-117-fn332/89

Απόφαση Δ17/01/117/ΦΝ332/1989: Έγκριση προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και Διοίκησης έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ17/01/117/ΦΝ332/1989: Έγκριση προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και Διοίκησης έργων, (ΦΕΚ 862/Β/1989), 16-11-1989.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) και την 361/31/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κατασκευών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Έγκριση Προδιαγραφών

 

Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές μελέτης και εφαρμογής του Χρονικού Προγραμματισμού και της Διοίκησης των έργων που έχουν ως εξής:

 

Προδιαγραφές μελέτης και εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού και διοίκησης του έργου

 

Κεφάλαιο Α: Προδιαγραφές Μελετών Χρονικού Προγραμματισμού του έργου

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Σκοπός

Άρθρο 2: Περιεχόμενο μελέτης

Άρθρο 3: Ισχύοντες κανονισμοί

Άρθρο 4: Στάδια μελέτης

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης - Χρονικού Προγραμματισμού των έργων

Άρθρο 6: Προμελέτη

Άρθρο 7: Οριστική μελέτη

Άρθρο 8: Μελέτη εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Εφαρμογή του Χρονικού Προγραμματισμού των έργων

 

Άρθρο 9: Αντικείμενο - Σκοπός

Άρθρο 10: Περιεχόμενο της εφαρμογής του Χρονικού Προγραμματισμού των έργων

Άρθρο 11: Τακτικές αναφορές

 

Κεφάλαιο Γ: Διοίκηση έργου

 

Άρθρο 12: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 13: Διοίκηση έργου

Άρθρο 14: Καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των Έργων

 

Άρθρο Δεύτερο: Τελικές Διατάξεις

 

1. Οι προδιαγραφές που εγκρίνονται με την απόφαση αυτή είναι υποχρεωτικές εφόσον γίνεται σχετική ανάθεση από τον Κύριο του έργου.

 

2. Οι προδιαγραφές που εγκρίνονται με την απόφαση αυτή ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 129/Α/1989).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-11-1989

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.