Προεδρικό διάταγμα 515/89

ΠΔ 515/1989: Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του προεδρικού διατάγματος 696/1974


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 515/1989: Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών κ.λ.π. (ΦΕΚ 301/Α/1974), (ΦΕΚ 219/Α/1989), 05-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίου πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως ισχύουν κατόπιν του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 325/Α/1923).

 

2. Την υπ' αριθμό 283/10-08-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Την υπ' αριθμό 624/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Υπολογισμός αμοιβής μελετών

Άρθρο 2: Προϋπολογισμός του έργου - αμοιβές

Άρθρο 3: Υπολογισμός αμοιβής μελετών

Άρθρο 4: Τριγωνισμοί

Άρθρο 5: Ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο

Άρθρο 6: Ταχυμετρικές αποτυπώσεις κατοικημένων εκτάσεων

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών

Άρθρο 9: Βυθομετρήσεις (Λιμνών, θαλασσών, ποταμών)

Άρθρο 10: Κτηματογραφικές ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο

Άρθρο 11: Ταχυμετρικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις κατοικημένων εκτάσεων

Άρθρο 12: Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών

Άρθρο 13: Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού

Άρθρο 14: Φωτοπροσδιορισμοί

Άρθρο 15: Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

Άρθρο 16: Καθορισμός αμοιβής μελετών οδών

Άρθρο 17: Στάδια μελέτης

Άρθρο 18: Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού

Άρθρο 19: Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού πολλαπλής εφαρμογής

Άρθρο 20: Κατανομή αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού

Άρθρο 21: Αντικείμενο μελετών λιμενικών έργων

Άρθρο 22: Τρόπος αμοιβής μελετών λιμενικών έργων

Άρθρο 23: Αμοιβή μελετών λιμενικών έργων

Άρθρο 24: Αντικείμενο μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων

Άρθρο 25: Τρόπος αμοιβής μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων

Άρθρο 26: Αμοιβή μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων

Άρθρο 27: Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης κυκλοφοριακών μελετών

Άρθρο 28: Τρόπος αμοιβής κυκλοφοριακών μελετών

Άρθρο 29: Περιεχόμενα προϋπολογισμών κυκλοφοριακής μελέτης

Άρθρο 30: Αμοιβή προκαταρκτικής κυκλοφοριακής μελέτης

Άρθρο 31: Αμοιβή κυκλοφοριακής μελέτης

Άρθρο 32: Αμοιβή μελετών σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης

Άρθρο 33: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης συγκοινωνιακών έργων

Άρθρο 34: Κατηγορίες υδραυλικών έργων

Άρθρο 35: Καθορισμός αμοιβής μελετών υδραυλικών έργων

Άρθρο 36: Κατανομή αμοιβής υδραυλικής μελέτης κατά στάδια

Άρθρο 37: Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην αμοιβή μελέτης υδραυλικών έργων

Άρθρο 38: Αμοιβές μελέτης προσθηκών, διαρρυθμίσεων και ελέγχου υφισταμένων έργων

Άρθρο 39: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης υδραυλικών έργων

Άρθρο 40: Διάκριση μελετών κτιριακών έργων

Άρθρο 41: Κατηγορίες μελετών κτιριακών έργων

Άρθρο 42: Καθορισμός αμοιβής κτιριακών έργων

Άρθρο 43: Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας

Άρθρο 44: Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην αμοιβή μελέτης κτιριακών έργων

Άρθρο 45: Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων επισκευών - διαρρυθμίσεων

Άρθρο 46: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης κτιριακών έργων

Άρθρο 47: Καθορισμός αμοιβής παραλαβής κτιριακών έργων και πληρωμή αυτής

Άρθρο 48: Αμοιβή εκτίμησης κτιριακών έργων

Άρθρο 49: Γενικές διατάξεις εφαρμογής

Άρθρο 50: Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

Άρθρο 51: Αμοιβή Γενικού Μελετητή

Άρθρο 52: Πληρωμή αμοιβής μελέτης

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Μεταβατικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.