Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Κατηγορίες υδραυλικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 64 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 64 Κατηγορίες έργων

 

Για τον καθορισμό της αμοιβής του Μελετητή, τα υδραυλικά έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες έργων.

 

Κατηγορία Ι: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων για το τμήμα τους που βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Κατηγορία ΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

 

α) Οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων για το τμήμα που βρίσκεται μέσα σε αστικές περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4

β) Τα κυρίως εγγειοβελτιωτικά έργα ήτοι τα αποχετευτικά, αποστραγγιστικά και αρδευτικά δίκτυα, καθώς και τα οδικά δίκτυα των έργων αυτών.

γ) Τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα η λιθόρριπτα) μέχρι ύψους 20 m.

δ) Τα έργα ύδρευσης και τα αντίστοιχα διυλιστήρια νερού.

ε) Τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

 

Κατηγορία ΙΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα φράγματα εκτός από τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα ή λιθόρριπτα) ύψους μέχρι 20 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.