Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Υπολογισμός αμοιβής μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις εργασίες που αμείβονται με σταθερές τιμές μονάδας (τοπογραφικές εργασίες, μελέτες οδοποιίας, ημερομίσθια επιστημόνων κ.λ.π.) οι αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος διατάγματος.

 

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής (Α) που καταβάλλεται στο μελετητή όλες οι αμοιβές που καθορίζονται με σταθερές τιμές μονάδας, πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή λ που προσδιορίζεται από τον τύπο:

 

Eqn006

 

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

 

μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού

μ2: το ημερομίσθιο τεχνίτη

 

Τα ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ).

 

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 4 μεταφέρθηκε από το τμήμα Β του Βιβλίου Πρώτου στο Τμήμα Α και αντικαταστάθηκε, από το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.