Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Γενικές διατάξεις εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 100 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων καθορίζεται με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 με συντελεστές

 

κ = 0,5 μ = 10,0

 

2. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται κατά τεύχη ως εξής:

 

Για την Τεχνική Περιγραφή 5%

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 35%

Για την ανάλυση Τιμών 25%

Για το Τιμολόγιο Μελέτης 13%

Για το Τιμολόγιο Προσφοράς 1%

Για τις Συγγραφές Υποχρεώσεων 10%

Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης 5%

Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς 1%

Για την Διακήρυξη Δημοπρασίας 5%}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη μελέτη υποδομής του οικοπέδου, μελέτη διαμόρφωσης του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου) έστω και εάν πρόκειται περί του αυτού Μελετητή.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 100 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Για τις μελέτες στις οποίες δεν έχει συνταχθεί στάδιο οριστικής μελέτης, ή για τις μελέτες που τα τεύχη δημοπράτησης εκπονούνται με βάση προγενέστερο στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης προσαυξάνεται κατά 50% από εκείνη που προκύπτει με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.