Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Γενικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων καθορίζεται με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 με συντελεστές

 

κ = 0,5 μ = 10,0

 

2. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται κατά τεύχη ως εξής:

 

Για την Τεχνική Περιγραφή 5%

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 35%

Για την Ανάλυση Τιμών 25%

Για το Τιμολόγιο Μελέτης 13%

Για το Τιμολόγιο Προσφοράς 1%

Για τις Συγγραφές Υποχρεώσεων 10%

Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης 5%

Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς 1%

Για την Διακήρυξη Δημοπρασίας 5%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

3. Προκειμένου περί μελετών οδών και τεχνικών έργων σε περίπτωση σύνταξης ενιαίων τευχών δημοπράτησης οδού και τεχνικών έργων τα ως άνω ποσοστά αμοιβής των τευχών τούτων υπολογίζονται επί του αθροιστικού προϋπολογισμού οδού και τεχνικών έργων.

 

4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη μελέτη υποδομής του οικοπέδου, μελέτη διαμόρφωσης του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου) έστω και εάν πρόκειται περί του αυτού Μελετητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

5. Για τις μελέτες στις οποίες δεν έχει συνταχθεί στάδιο οριστικής μελέτης, ή για τις μελέτες που τα τεύχη δημοπράτησης εκπονούνται με βάση προγενέστερο στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης προσαυξάνεται κατά 50% από εκείνη που προκύπτει με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.