Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Αμοιβή εκτίμησης έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτίμηση ακινήτων και κτιριακών γενικά έργων και εφόσον η εκτίμηση δεν συνοδεύεται από διαγράμματα, η αμοιβή για κάθε εκτιμητή ορίζεται από τον τύπο:

 

Eqn012

 

όπου Α1 η αμοιβή εκτίμησης, λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης, του κτιρίου θεωρουμένου ως νέου βάσει του άρθρου 88 όπως τροποποιείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 48 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Τα διαγράμματα που τυχόν συνοδεύουν τις εκθέσεις εκτίμησης και οι εργασίες για τη σύνταξη τους, αμείβονται ιδιαίτερα βάσει των καθοριζομένων για κάθε περίπτωση αμοιβών στις διατάξεις των οικείων άρθρων του παρόντος και σε άλλες διατάξεις. Για τη σύνταξη των διαγραμμάτων αυτών κ.λ.π. δεν απαιτείται ιδιαίτερη εντολή, εφόσον τα τυχόν προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα από Διπλωματούχο Μηχανικό ή θεωρούνται ανεπαρκή από τον εκτιμητή.

 

3. Οι εκθέσεις εκτίμησης, διαγράμματα κ.λ.π., που συντάσσονται παραμένουν ιδιοκτησίες αυτού που τα συντάσσει, ο οποίο είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον εντολέα, μέχρι 3 το πολύ αντίγραφα, κάθε επιπλέον αιτούμενο αντίγραφο αμείβεται ιδιαίτερα με το διπλάσιο του κόστους του με ελάχιστο όριο αμοιβής διακόσιες πενήντα δραχμές.

 

4. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες που αποσκοπούν στην έρευνα ή διακρίβωση και άλλων πέραν ή ασχέτως της αξίας ζητημάτων, οπότε το επιπλέον μέρος της ανωτέρω καθοριζόμενης αμοιβής καθορίζεται ελεύθερα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.