Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Καθορισμός αμοιβής μελετών οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή Α της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 για την εκπόνηση μελετών οδών ορίζεται σε δραχμές ανά χιλιόμετρο μελέτης οδού βάσει του τύπου:

 

Eqn007

 

2. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β Ο συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος κάθε οδού που μελετάται ως κάτωθι:

 

β) ρ: συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος κάθε οδού που μελετάται ως εξής:

β)α) Για μήκος L από 0 έως 1 km σταθερό ρ=2

β)β) Για μήκος L από 1 έως 5 km ρ=2,25 - 0,25 L

β)γ) Για μήκος L πάνω από 5 km σταθερό ρ=1

β)δ) Για την περίπτωση τ οδού με πολλά οδικά τμήματα, δευτερεύοντες δρόμους που αποκαθίστανται, παράλληλους δρόμους κ.λ.π., τότε για κάθε κατηγορία οδών της προηγούμενης περίπτωσης α, υπολογίζεται ένας μέσος συντελεστής ρ από τον τύπο:

 

Eqn008

 

όπου:

 

L1: το μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος και

ρ1: ο αντίστοιχος συντελεστής ρ'.}

 

3. Η παράγραφος 3 του αυτού άρθρου 25 αντικαθίσταται ως:

 

{3. Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης, το μήκος του οδικού άξονα, ορίζεται κατά στάδιο, ως ακολούθως:

 

α) Για την αναγνώριση: Το μήκος όλων των λύσεων που μελετήθηκαν σύμφωνα με τις εντολές του Εργοδότη, όπως επίσης και των παραλλαγών που διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν από την μελέτη και κρίνονται από τον Εργοδότη αναγκαίες ή πρόσφορες για την επιλογή της ικανοποιητικότερης λύσης.

 

Οι προς πληρωμή μελετημένες λύσεις όδευσης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της αμοιβής τους:

 

α)α) Κύριες λύσεις (μία για κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που αμείβονται με το ποσοστό της αμοιβής που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 27.

α)β) Δεύτερες λύσεις (μία για κάθε κύρια λύση) που αμείβονται με τα 3/4 της αμοιβής της κύριας λύσης.

α)γ) Λοιπές λύσεις που αμείβονται με το μισό της αμοιβής της κύριας λύσης.

 

β) Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη το τμήμα που μελετήθηκε κατά τη μηκοτομή της όδευσης.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση κατά την οποία ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της μελέτης αναγνώρισης (ή η όλη μελέτη περιορισθεί μόνο στο στάδιο αυτό) τότε η αμοιβή της μελέτης αναγνώρισης προσαυξάνεται κατά 30%.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.