Απόφαση y7-3971/94

Απόφαση Υ7/3971/1994: Τροποποίηση της Γ43/5258/1970 απόφασης περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 361/1979 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Υ7/3971/1994: Τροποποίηση της Γ43/5258/1970 απόφασης περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 361/1979 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού, (ΦΕΚ 433/Β/1994), 09-06-1994.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 361/1979 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού.

 

β) Την υπ' αριθμόν Γ43/5258/1970 (ΦΕΚ 426/Β/1970) υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 361/1979 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού.

 

γ) Το υπ' αριθμόν 6004/Β/43ΟΤ/1994 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σχετικά με απαλλαγή των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, από την ευθύνη εκτέλεσης εργασιών ξένων προς την αποστολή τους.

 

δ) Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥ3Α/850/1993 (ΦΕΚ 832/Β/1993) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

 

Η περίπτωση 1 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Γ43/5258/1970 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Οικείας Νομαρχίας ύστερα από γνωμάτευση Επιτροπής αποτελούμενης από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγιεινής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από ένα γιατρό δερματολόγο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δερματολόγος, γιατρό άλλης ειδικότητας, οριζόμενο από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγιεινής και ένα αισθητικό, εκπρόσωπος του Συλλόγου αισθητικών.}

 

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-05-1994

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.