Απόφαση 5258/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π. (άρθρο 6)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Περί καθορισμού προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων.

 

1. Για την λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Οικείας Νομαρχίας ύστερα από γνωμάτευση Επιτροπής αποτελούμενης από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγιεινής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από ένα γιατρό δερματολόγο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δερματολόγος, γιατρό άλλης ειδικότητας, οριζόμενο από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγιεινής και ένα αισθητικό, εκπρόσωπος του Συλλόγου αισθητικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν Υ7/3971/1994 απόφαση (ΦΕΚ 433/Β/1994).

 

2. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών των απαιτουμένων δια τα λοιπά καταστήματα, δέον όπως υποβάλει διάγραμμα εις διπλούν των χρησιμοποιηθησομένων χώρων, άτινα θα μονογράφονται υπό της επιτροπής, το εν εξ αυτών θα τηρείται μετά των λοιπών δικαιολογητικών, το δε έτερον υπό του Καταστηματάρχη.

 

3. Το οίκημα, το προοριζόμενο δια το εργαστήριον, δέον όπως είναι μονίμου κατασκευής, συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, θα σύγκειται δε εκ των ακολούθων χώρων:

 

α) Εκ της αιθούσης αναμονής.

β) Εργαστηρίου.

γ) Χώρου καθαρισμού και αποστειρώσεως εργαλείων.

δ) Αποδυτηρίων μετά ερμαριών.

ε) Χώρου λουτρού μετά λουτήρα ή καταιονητήρα και αποχωρητηρίου.

 

4. Οι ανωτέρω χώροι δύνανται να συνυπάρχουν μετά κατοικίας υπό την προϋπόθεση, ότι οι χώροι του εργαστηρίου δεν θα χρησιμοποιούνται δια τις ανάγκες της κατοικίας και θα είναι απομονωμένοι της ενδεχομένης κατοικίας, έστω και δια θύρας, ήτις θα διαθέτη κλείθρον.

 

5. Το δάπεδον να είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού ή εκ ξύλου στιλβωμένου.

 

6. Οι τοίχοι μέχρις ύψους 2 m θα είναι ελαιοχρωματισμένοι, άνωθεν δε του ύψους τούτου ως και η οροφή υδροχρωματισμένοι.

 

7. Τόσον ο φυσικός, όσον και ο τεχνικός φωτισμός, ως και ο αερισμός, δέον να είναι επαρκής.

 

8. Θα υπάρχει υποχρεωτικώς ύδρευσις, ήτις θα πληροί τους όρους των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.

 

9. Η αποχέτευσις θα πληροί τους όρους των ισχυουσών Υγειονομικών διατάξεων.

 

10. Εις τους νιπτήρας θα υπάρχει εγκατάστασις θερμού και ψυχρού ύδατος.

 

11. Οι τοίχοι του δωματίου του λουτρού θα είναι επιστρωμένοι μέχρις ύψους 2 m δια πλακιδίων εκ πορσελάνης, άνωθεν δε τούτων ως και η οροφή θα είναι ελαιοχρωματισμένοι. Το δάπεδον θα είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού. Ο λουτήρας θα είναι συνήθους τύπου, άνευ ρωγμών και θα τηρείται αυστηρά καθαριότης.

 

12. Θα υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων, πληρούντα τους όρους υγιεινής.

 

13. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία θα καθαρίζονται καλώς μεθ' εκάστην χρήσιν και θα αποστειρώνονται δι' αποστειρωτικών συσκευών.

 

Ταύτα θα φυλάσσονται εντός κλειστών ερμαριών ή γυάλινων προθηκών.

 

Εντός γυάλινων προθηκών, δέον όπως φυλάσσονται και οι τυχόν χρησιμοποιούμενες τριχοβαφές, αλοιφές κ.λ.π.

 

14. Οι υπάλληλοι θα είναι υγιείς, καθαροί και με όνυχας καθαρούς. Θα τοποθετούν τον ιματισμό των εις ειδικό ιματιοφυλάκιον και θα φέρουν επενδυτή ανοικτού χρώματος.

 

15. Όλοι, οι απασχολούμενοι με την αισθητική θα κέκτηνται απαραιτήτως πιστοποιητικόν υγείας, χορηγούμενο υπό του αρμοδίου ιατρού του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής.

 

16. Οι υπάλληλοι αυτοί θα είναι συνυπεύθυνοι μετά του ιδιοκτήτου δια την τήρηση των ανωτέρω όρων.

 

17. Οι υπάλληλοι εργαστηρίων αισθητικής, οι εκτελούντες αισθητικές εργασίες, δέον να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

18. Τα εργαστήρια αισθητικής δύνανται να απασχολούν:

 

α) Διοικητικό, Λογιστικό, υπηρετικό προσωπικό

β) Βοηθητικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] Α5/2005/1999 απόφαση (ΦΕΚ 749/Β/1999).

 

ΙΙ. 1. Εάν το οίκημα, εις ο είναι εγκατεστημένο ήδη λειτουργούν εργαστήριον αισθητικής, δεν επιτρέπει την διαρρύθμιση, συμφώνως προς τους ανωτέρω όρους, θα εκτελεσθούν υποχρεωτικώς οι διευθετήσεις τις οποίας ήθελε υποδείξει η αρμοδία Υγειονομική Επιτροπή χορηγήσεως αδείας λειτουργίας, εφαρμοζομένων υποχρεωτικώς και των λοιπών ανωτέρω όρων.

 

2. Τα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια αισθητικής, δέον όπως συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσης εντός 4 μηνών από της δημοσιεύσεως της παρούσης.

 

ΙΙΙ. Περί χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και ηλεκτρικών συσκευών.

 

1. Τα υπό των αισθητικών χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, δέον να είναι γειωμένα.

 

2. Ηλεκτρόδια, ερχόμενα εις επαφή με το ανθρώπινο σώμα πρέπει να έχουν τάση μεταξύ των ή προς γην το μέγιστον 20 Volt.

 

3. Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας θα είναι εφοδιασμένος δια συσκευής προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας.

 

4. Δέον να γίνεται έλεγχος της εγκαταστάσεως, τουλάχιστον ανά έτος, υπό αδειούχου ηλεκτρολόγου, κεκτημένου ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια.

 

5. Όλες οι λειτουργούσες ηλεκτρικές συσκευές δέον να είναι εγκεκριμένες υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

6. Εις έκαστον εργαστήριον, δέον να υφίσταται κατάστασις των υπαρχόντων μηχανημάτων, άτινα θα ελέγχονται υπό του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, από απόψεως βιολογικών αποτελεσμάτων.

 

7. Εις συσκευές, που έχουν την δυνατότητα διόδου ρεύματος πέραν των 4 mA, δέον να σφραγισθούν υπ' ευθύνη του αισθητικού, εις τρόπον ώστε, επ' ουδενί λόγω να καθίσταται δυνατή δι' απλού χειρισμού δίοδος ρεύματος, πέραν των ως άνω ορίων των 4 mA.

 

8. Εις περίπτωσιν εισαγωγής μηχανημάτων νέου τύπου, δια την θέσιν εις λειτουργία τούτων απαιτείται πλέον της εγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας και έγκρισις ημών, παρεχομένη μετά γνώμη επιτροπής αποτελούμενης εκ των:

 

α) Ενός ιατρού δερματολόγου, οριζομένου υφ' ημών

β) Ενός ειδικού επί της ακτινοβολίας οριζομένου υπό του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών

γ) Του Διευθυντού Κοινωνικής Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, και

δ) Του Διευθυντού Δημοσίας Υγιεινής, μετά των νομίμων αναπληρωτών αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.