Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πας αυθαίρετος κάτοχος δημοσίου κτήματος, ανήκοντος εις την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπαγομένου εις την αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, είτε έχων τίτλο είτε στερούμενος τοιούτου, πάντως όμως κατέχων το κτήμα προ της 01-01-1967, δικαιούται όπως, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις, αίτινες δέον να συντρέχουν κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από του αυτού ως άνω χρόνου, να αιτηθεί παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου την εξαγοράν τούτου, εφ' όσον:

 

α) Προκειμένου περί αστικού ακινήτου, έχει ανεγερθεί επ' αυτού μόνιμο κτίσμα, εις ο κατοικεί ο ίδιος ή η οικογένειά του, έστω και κατά την θερινή μόνον περίοδον ή χρησιμοποιεί τούτο, προσωπικώς, δι' επαγγελματικούς σκοπούς, δεν κέκτηται δε κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος ετέρα ακίνητη περιουσίαν αξίας ανωτέρας των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, ή μέσον ετήσιον εισόδημα μείζον των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών κατά τα τρία προ του αυτού ως άνω χρόνου έτη.

 

β) Προκειμένου περί αγροτικού κτήματος, καλλιεργεί τούτο αυτοπροσώπως ή δια των μελών της οικογενείας του, συστηματικώς και ανελλιπώς. Ως αγροτικά κτήματα νοούνται τα ως εκ της φύσεώς των προοριζόμενα δια γεωργική εκμετάλλευση.

 

Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή της αίτησης που έχει υποβληθεί.

 

2. Η ως άνω εξαγορά δια μεν τα κείμενα εντός σχεδίου πόλεως αστικά ακίνητα δεν δύναται να αναφέρεται εις έκταση μεγαλύτερη του εμβαδού ενός (1) αρτίου οικοπέδου, δια δε τα εκτός σχεδίου πόλεως κείμενα τοιαύτα δεν δύναται να αναφέρεται εις έκταση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος. Κατ' εξαίρεση επί αστικών ακινήτων κειμένων εντός σχεδίου πόλεως, επιτρέπεται η εξαγορά συνεχόμενης εκτάσεως μέχρι εμβαδού ενός (1) εισέτι αρτίου οικοπέδου, εφ' όσον αυτή καλύπτεται δια μονίμων κτισμάτων, ανεγερθέντων υπό του κατόχου ή είναι ακάλυπτος, αλλά δεν δύναται ν' αποτελέσει αυτοτελώς ή δια συνενώσεώς της μετά συνεχόμενης εκτάσεως του Δημοσίου άρτιο οικόπεδον. Δια τα μέχρις εκτάσεως ενός (1) στρέμματος αστικά ακίνητα τα κείμενα εις τις περιφέρειας Σουφλίου και Διδυμότειχου και χρησιμοποιούμενα δια σηροτροφία, επιτρέπεται η εξαγορά, έστω και αν δεν έχουν ανεγέρθη επ' αυτών κτίσματα. Η εξαγορά των αγροτικών κτημάτων τελεί υπό τον όρον ότι ταύτα θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται υπό των αγοραστών ή των καθολικών και ειδικών διαδόχων των επί μίαν τουλάχιστον δεκαετία από της εκδόσεως του παραχωρητηρίου αποκλειστικώς και μόνον δια καλλιέργεια. Η μη τήρησις του όρου τούτου υπό του αγοραστού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση του παραχωρητηρίου και την επάνοδο της κυριότητος των κτημάτων εις το Δημόσιον.

 

3. Η εξαγορά, ούσα δυνητική δια το Δημόσιον, ενεργείται επί τη καταβολή εκ μέρους του αγοραστού τιμήματος ίσου:

 

α) Προς τα 3/10 της κατά τον χρόνον της εξαγοράς αγοραίας αξίας, προκειμένου περί των αστικών ακινήτων και τα 2/10 της αυτής αξίας προκειμένου περί των αγροτικών κτημάτων, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο προ της 01-01-1920 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής.

β) Προς τα 6/10 δια τα αστικά ακίνητα και τα 3/10 για τα αγροτικά κτήματα της ως άνω αξίας των, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-1920 μέχρι της 28-10-1940 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής.

γ) Προς τα 8/10 δια τα αστικά ακίνητα και τα 6/10 δια τα αγροτικά κτήματα της ως άνω αξίας των, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο κατά το χρονικόν διάστημα από 29-10-1940 μέχρι της 31-12-1966 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

4. Ακίνητα του Δημοσίου κείμενα εντός των συνοικισμών Καλλιθέας και Εξωπόλεως της πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και Ευαγγελίστριας της Κοινότητος Αγίου Παύλου Νομού Θεσσαλονίκης ως και εντός της πόλεως της νήσου Κω εις περιοχήν Καζέρμας εκποιούνται προς τους προ της 01-01-1954 κατόχους αυτών ή τους κληρονόμους ή τους ειδικούς διαδόχους των, εφ' όσον η κατοχή των συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής, αντί τιμήματος ίσου προς το 1/7 της αγοραίας αξίας των. Η εκποίησις χωρεί επί τη υποβολή αιτήσεως παρά του δικαιούχου εντός της προθεσμίας και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 αυτού των αναφερομένων εις την εκποίηση των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων. Ειδικώς προκειμένου περί των συνοικισμών Καλλιθέας και Εξωπόλεως της πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και της περιοχής Καζέρμας της νήσου Κω ως εμβαδόν αρτίου οικοπέδου λαμβάνεται το δια Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζεται κατά την ένταξη των συνοικισμών τούτων εις το σχέδιον πόλεως. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα κατεχόμενα ακίνητα, κατά την ένταξή των εις το σχέδιον πόλεως, ήθελον αποτελέσει κοινοχρήστους χώρους, επιτρέπεται, συντρεχουσών των προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου, η εις τους δικαιούχους εκποίησις ετέρας, εκτάσεως του Δημοσίου εμβαδού μέχρι ενός (1) αρτίου οικοπέδου υπαγόμενης εις την αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κειμένης εις τους αυτούς συνοικισμούς της πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και αξίας ίσης ή αναλόγου προς την αξίαν των υπό των δικαιούχων αρχικώς κατεχομένων ακινήτων.

 

5. Το μειωμένο τίμημα, που προβλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, υπολογίζεται για αξία του εκποιούμενου ακινήτου μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές. Η αξία του ακινήτου πέρα από τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές καταβάλλεται από τον αγοραστή ολόκληρη. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στα ακίνητα για τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Νομάρχη για την εκποίησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 416/1974 (ΦΕΚ 44/Α/1974):

 

α) η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για την εξαγορά αστικών ή αγροτικών ακινήτων,

β) ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης κατοχής τους και

γ) η εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους, στην οποία δεν υπολογίζονται οι δαπάνες αξιοποίησης που έγιναν από τον κάτοχο ή τους δικαιοπαρόχους του,

 

γίνονται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας ή της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών της περιοχής του ακινήτου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής αυτής. Ο νομάρχης ανάλογα με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων μπορεί να συγκροτήσει περισσότερες από μια επιτροπές για κάθε οικονομική εφορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

7. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται στον αντίστοιχο δήμο ή κοινότητα και με βάση τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, αυτά που διαθέτει ο Οικονομικός Έφορος ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία και μετά από επιτόπια εξέταση, συντάσσει πρακτικό, το οποίο ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος υποβάλλει στο Νομάρχη και εισηγείται σε αυτόν για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εξαγοράς. Επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει στην επιτροπή τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Διαφωνία μέλους της επιτροπής, αναγράφεται στο πρακτικό, αιτιολογείται από το μέλος που διαφωνεί και αρμόδιος να αποφασίσει για τη διαφωνία είναι ο Νομάρχης.

 

Ο Νομάρχης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εξαγοράς. Αν εγκριθεί η εξαγορά, εκδίδεται απόφαση η οποία αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας που μεταγράφεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το τίμημα εξαγοράς του ακινήτου, το οποίο καταβάλλεται σε έξι (6) κατά ανώτατο όριο εξαμηνιαίες δόσεις, έντοκες με επτά τα εκατό (7%) το έτος. Για εξαγορά ακινήτων, που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές, οι δόσεις αυτές ορίζονται σε δώδεκα (12) και ειδικότερα για το Νομό Δωδεκανήσου ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 36 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1160/1981. Αν το τίμημα καταβληθεί ολόκληρο μέσα στην προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση δέκα τα εκατό (10%). Η εξέταση των αιτήσεων εξαγοράς από τις επιτροπές πρέπει να τελειώσει μέσα σε ένα έτος από τότε που θα λήξει η ημερομηνία υποβολής τους. Την προθεσμία αυτή μπορεί με απόφασή του ο αρμόδιος Υπουργός να την παρατείνει, για 1 ακόμα έτος από τη λήξη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

8. Αν ο δικαιούχος αμφισβητεί το χρόνο έναρξης κατοχής του ακινήτου καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος, που προσδιορίσθηκε με την απόφαση του Νομάρχη, αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Νομάρχη. Η αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο στρέφεται κατά του δημοσίου και επιδίδεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, που το εκπροσωπεί στη δίκη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

9. Οι δια των διατάξεων του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι εις εξαγοράν και υποβάλλοντες σχετική αίτηση απαλλάσσονται, εφ' όσον ήθελε πραγματοποιηθεί αυτή, της υποχρεώσεώς των προς καταβολή αποζημιώσεως εις το Δημόσιον δια την αυθαίρετο χρήσιν, αποκλειόμενης όμως της επιστροφής οποιουδήποτε ποσού καταβληθέντος δια την αιτία ταύτη. Δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, εκδιδομένης επί τη αιτήσει των κατά τα άνω αιτούμενων την εξαγοράν, μετά πρόταση του Οικονομικού Εφόρου και του Διευθυντού του οικείου Δημοσίου Ταμείου, δύναται να εγκρίνεται η αναστολή εισπράξεως των βεβαιωθέντων ποσών αποζημιώσεως του Δημοσίου δια την αυθαίρετη χρήση του ακινήτου, εφ' όσον χρόνον διαρκεί η δυνάμει του παρόντος άρθρου διαδικασία της εξαγοράς αυτού. Η αναστολή αυτή δεν δύναται, εν πάση περιπτώσει, να υπερβεί την διετία από της υποβολής της σχετικής περί αυτής αιτήσεως.

 

10. Εξαιρούνται της δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης εξαγοράς τα ακίνητα, άτινα θέλουν χαρακτηρισθεί ως απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν κρατικών αναγκών ή σκοπών δι' αιτιολογημένων αποφάσεων του αρμοδίου Νομάρχου, εκδιδομένων βάσει του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 416/1974.

 

11. Εν περιπτώσει μη υποβολής της αιτήσεως προς εξαγοράν ή μη υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών προς απόδειξη του δικαιώματός του εντός της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τασσομένης προθεσμίας ή μη εγκρίσεως της εκποιήσεως του ακινήτου, πας κατέχων ακίνητο του Δημοσίου αποβάλλεται, διοικητικά, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 2 του παρόντος, μη αποκλειόμενης και πάσης άλλης διαδικασίας προβλεπομένης υπό της περί δημοσίων κτημάτων κειμένης νομοθεσίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 719/1977 (ΦΕΚ 301/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.