Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπό του άρθρου μόνου του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 28-06-1955 περί εξαιρέσεως από της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3200/1955 αρμοδιότητος των νομαρχών, αντικειμένων τινών αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών θεσπιζόμενη υπ' αριθμόν 29 εξαίρεσις, αφορώσα εις την εκκαθάριση και διαχείρισιν, παραλιακών χώρων και νησίδων καταργείται.

 

Προκειμένου όμως περί παραχωρήσεως της χρήσεως χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, ένθα θέλουν εκτελεσθεί έργα ουσιώδους δαπάνης, που εξυπηρετεί τον τουρισμό ή τον αθλητισμό ή την εν γένει ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, η σχετική απόφασις του αρμοδίου Νομάρχου τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού των Οικονομικών.

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1540/1938 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Η κατά το άρθρον 11 του από [Ν] 07-05-1923 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως των διατάξεων του νόμου [Ν] 2085/1920 κ.λ.π. Επιτροπή, αποκαλούμενη εφεξής Επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού, αποτελείται,προκειμένου μεν περί των περιφερειών των Νομών Αττικής και Πειραιώς, εκ:

 

α) του προϊσταμένου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Προέδρου,

β) του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου και

γ) του αρμοδίου Νομομηχανικού, ως μελών, ή των νομίμων αναπληρωτών αυτών, προκειμένου δε περί των περιφερειών των λοιπών Νομών, εκ:

 

α) του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, ως Προέδρου,

β) του αρμοδίου Λιμενάρχη και

γ) του αρμοδίου Νομομηχανικού ως μελών, ή των νομίμων αναπληρωτών αυτών.

 

2. Εις τα μέλη της κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου Επιτροπής καταβάλλονται, αν συντρέχει περίπτωση, μόνον κατά τις κείμενες διατάξεις οδοιπορικά έξοδα και η εκτός έδρας ημερησία αποζημίωσις.}

 

3. Η δευτέρα περίοδος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 1219/1938 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Προκειμένου περί των περιφερειών τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Νομού Θεσσαλονίκης της Επιτροπής μετέχει ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος Δημοσίων Κτημάτων.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1925/1951 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Εφεξής οι ανακοπές κατά πρωτοκόλλων του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 5895/1933 κοινοποιούνται, επί ποινή ακυρότητας, προς τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο παρά του οποίου εξαιρετικώς εις την περίπτωσιν ταύτη εκπροσωπείται το Δημόσιον, μη απαιτουμένης κοινοποιήσεως προς τον Υπουργόν των Οικονομικών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.