Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ισχύος του παρόντος, προκειμένης της εκποιήσεως ακινήτων εν γένει, τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής υποχρεούνται, όπως δηλώσουν εις τον αναλαβόντα την σύνταξη του Συμβολαίου συμβολαιογράφου εάν το εκποιούμενο ακίνητο κείται ή ου εις ακτίνα 500 m από της ακτής.

 
Εις ην περίπτωσιν το εκποιούμενο κείται εντός της ακτίνας ταύτης δέον να προσάγεται εκ μέρους του πωλητού βεβαίωσις του κατά τόπον αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου και ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του ακινήτου που εκποιείται.

 
Τα άνευ της τοιαύτης βεβαιώσεως καταρτιζόμενα συμβόλαια ως και τα μη μνημονεύοντα την κατά τα άνω οριζόμενη δήλωση του αγοραστού και πωλητού, τυγχάνουν απολύτως άκυρα και ουδέν επάγονται έννομο αποτέλεσμα.

 
Η αυτή ακυρότης επέρχεται και επί αναληθούς δηλώσεως των συμβαλλομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.