Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τους κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου νομείς ή κατόχους αστικών και αγροτικών κτημάτων, κειμένων εντός της περιοχής του κτήματος Αμύνταιο (τσιφλικιού, Σόροβιτς), και κατακεχωρισμένων εις το βιβλίον καταγραφής Δημοσίων Κτημάτων περιφέρειας Οικονομικής Εφορίας Αμύνταιου, εξ ων τα αστικά έχουν αποτυπωθεί εις το υπό κλίμακα (1:1000 υπ' αριθμόν 3972 και ημερομηνία 23-01-1963, διάγραμμα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, αναγνωρίζεται δικαίωμα συγκυριότητας επί των 48% εξ αδιαιρέτου των υπό την νομή ή κατοχήν εκάστου τούτου ευρισκομένων ως άνω κτημάτων, του δικαιώματος της κυριότητος του Δημοσίου περιοριζομένου εις το υπόλοιπον εκ 52% ποσοστόν εξ αδιαιρέτου επί των κτημάτων τούτων.

 

Αναγνώρισις του κατά τ' ανωτέρω δικαιώματος δεν χωρεί, προκειμένου περί προσώπων αποστερηθέντων της περιουσίας των, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως ή εξ άλλης νομίμου αιτίας.

 

2. Νομείς ή κάτοχοι δικαιούμενοι των κατά το παρόν παρεχομένων δικαιωμάτων είναι οι εξής:

 

α) Οι υπέρ ων εγένετο, κατά την 01-02-1911, υπό Επιτροπής, ενεργούσης δια λογαριασμό και δια χρημάτων των τότε κατοίκων Αμύνταιου η αγορά δια προσωρινού τίτλου του ομωνύμου κτήματος, εν ζωή ευρισκόμενοι, άλλως οι καθολικοί διάδοχοι αυτών.

 

β) Πας τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπον, προς ον οι ανωτέρω έχουν τυχόν μεταβιβάσει τα επί των κτημάτων τούτων δικαιώματά των, αιτία πωλήσεως ανταλλαγής, δωρεάς, προίκας ή άλλη όμοια κατ' αποτέλεσμα.

 

Δικαίωμα συγκυριότητας δεν αναγνωρίζεται εις τους συνδεόμενους μετά των κατά τα άνω δικαιούχων νομέων ή κατόχων δια μισθωτικής ή ετέρας ενοχικής σχέσεως και συνεπεία ταύτης έχοντας την φυσική επί των κτημάτων εξουσία.

 

γ) Τα κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος ευρισκόμενα μεν εν τη νομή ή κατοχή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μη δυνάμενα όμως να δικαιολογήσουν αυτήν δια συμβατικού τίτλου, προερχομένου είτε εκ του Δημοσίου είτε εκ προσώπου αναγνωριζομένου κατά τον παρόντα ως συγκυρίου κατά τα 48%, και εφ' όσον δεν εκκρεμεί προσφυγή ενώπιον Δικαστηρίου τρίτου προσώπου, αμφισβητούντος την τοιαύτη νομή ή κατοχήν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.