Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προ πάσης προβολής κινηματογραφικής ταινίας ως και προ της εισαγωγής αυτής εν Ελλάδι υποβάλλεται εις την Διεύθυνση του Εσωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, αίτηση περί χορήγησης άδειας μετά περιληπτικής αναγραφής της υποθέσεως του έργου. Την αίτηση τούτη μεθ' όλων των στοιχείων η Διεύθυνση του Εσωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού διαβιβάζει στην Επιτροπή αποτελούμενη:

 

1. εκ του διευθυντή του Εσωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού ως Προέδρου,

 

2. εκ του Προϊσταμένου του Τμήματος Εποπτείας Τύπου,

 

3. εξ ενός Τμηματάρχη της διεύθυνσης της Τουριστικής Προπαγάνδας,

 

4. εξ ενός αξιωματικού της Αστυνομίας Πόλεων,

 

5. ενός ανωτέρου Αξιωματικού της Χωροφυλακής, οριζόμενων αμφότερων υπό του Υφυπουργείου Δημόσιας Ασφαλείας και

 

6. ενός αντιπροσώπου της Π.Ε.Κ. οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που συμμετέχει στην Επιτροπή άνευ ψήφου ή του αναπληρωτού αυτού οριζομένου διά της περί συγκροτήσεως της Επιτροπής αποφάσεως.

 

Η Επιτροπή αυτή, ήτις εφόσον κατά την κρίσιν της τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία δεν είναι αρκετά δια τον σχηματισμόν πλήρους αντιλήψεως δύναται να απαίτηση και την ενώπιον αυτής προβολή της ταινίας, αποφαίνεται είτε υπέρ της χορηγήσεως άδειας δημοσία προβολής της ταινίας είτε της απαγορεύσεως τούτης, καθ' όλον το Κράτος ή σε ορισμένες περιφέρειες αυτού, εφ' όσον το περιεχόμενον της ταινίας είναι, οπωσδήποτε επιβλαβές εις την νεότητα ή αποβλέπει εις τον προπαγανδισμό κομμουνιστικών ή άλλων ανατρεπτικών ιδεών.

 

Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία των αποφάσεων αυτής εκτελούμενων υπό του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.