Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αστυνομική Διεύθυνσις Αθηνών μετά σύμφωνη απόφασή της κατά το ανωτέρω άρθρο Επιτροπής, δύναται με αίτηση του ενδιαφερομένου, να χαρακτηρίζει ταινίες ως κατάλληλες δι' ανηλίκους.

 

Ανήλικοι κατά τον παρόντα Νόμον θεωρούνται οι έχοντες ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων ετών.

 

2. Ως τοιαύτες ταινίες δύνανται ιδίως να θεωρηθούν οι παριστάνουσες έργα τέχνης, πόλεις, τοπία, ιστορικές σκηνές, ήθη και έθιμα διαφόρων λαών, γεγονότα της φυσικής ιστορίας, φαινόμενα και πειράματα επιστημονικά, γεωργικές εργασίες, εγκαταστάσεις και βιομηχανικές επιχειρήσεις ή οι ταινίες οι έχουσες περιεχόμενον που αποβλέπει στην ανύψωση των αρετών, της οικογενειακής εστίας, της αγάπης, της οικογένειας, της μητρικής στοργής, του πνεύματος αυτοθυσίας, των ηρωικών πράξεων, τη διαφύλαξη της δημοσίας υγείας και την υπέρ της υγιεινής προπαγάνδα και τέλος αυτές που εμπνέουν την ενεργητικότητα, την ευθυμία, την καλοσύνη και το θάρρος κ.λ.π.

 

3. Ο χαρακτηρισμός της ταινίας ως καταλλήλου η ακαταλλήλου δι' ανηλίκους δέον να αναγράφεται εις το πρόγραμμα και τις διαφημίσεις του κινηματογράφου κάτω ακριβώς του τίτλου αυτών, εμφανώς και διά παχέων τυπογραφικών στοιχείων.

 

Ταινίες αστυνομικού περιεχομένου εν ουδεμιά περιπτώσει κρίνονται κατάλληλες δι' ανηλίκους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.