Βασιλικό διάταγμα 11/1/67 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το περί κτιρίων δια Ξενοδοχεία εδάφιο του άρθρου μόνου του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 123/Δ/1962), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση υπό των ισχυουσών περί μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ορόφων και μεγίστου επιτρεπομένου ύψους διατάξεων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων δια ξενοδοχεία και ουχί δια Ξενώνες μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο οιασδήποτε φύσεως ή χώρων συναθροίσεως του κοινού και εφ' όσον:

 

α) Τα κτίρια ευρίσκονται εκτός των περιοχών, εφ' ων ισχύει το από 30-08-1955 βασιλικό διάταγμα περί όρων δομήσεως εν Αθήναις, (ΦΕΚ 249/Α/1955),

 

β) είναι δυνάμεως τουλάχιστον 50 κλινών, βάσει των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων της περιοχής, εφ' ης κείνται και

 

γ) εφ' όσον εκ του εμβαδού της ιδιοκτησίας εφ' ης πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο, αφίεται επαρκής ακάλυπτη επιφάνεια για την εξυπηρέτηση των ιδίων αυτού αναγκών, ασχέτως της ευρύτητας των κοινόχρηστων χώρων με τους οποίους συνορεύει το οικόπεδο επί του οποίου θέλει ανεγερθεί το κτίριο του Ξενοδοχείου.

 

γ) να υπάρχει ή αφίεται περί το κτίριο επαρκής ακάλυπτος χώρος}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 18-10-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 202/Δ/1968).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.