Βασιλικό διάταγμα 30/8/55 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ύψη οικοδομών με περισσότερες της μιας προσόψεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν οικοπέδου διήκοντος καθ όλον το πλάτος του οικοδομικού τετραγώνου και έχοντος όψεις πι οδών κειμένων εις διάφορον μεταξύ των στάθμη ή και που έχουν πλάτη επιτρέποντα διάφορον εφ' εκάστης τούτων αριθμόν ορόφων κατά την πρόσοψη, επιτρέπεται όπως εφ' εκάστης προσόψεως κατασκευάζεται ο εις την αντίστοιχη οδόν επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων, περαιτέρω δε ή οικοδομή υψώνεται διά ορόφων κατασκευαζόμενων εν εσοχή, ως στο άρθρο 3 ορίζεται, μέχρι της στάθμης του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους, το όποιον μετρείται από της υψηλότερης οδού. Επιτρέπεται όμως πάντοτε όπως ο ανώτατος όροφος εξικνείται μέχρι βάθους 20 m από του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής της υψηλότερης, ή και πλατύτερης οδού, έστω και αν εκ τούτου αυξάνεται το ύψος της προσόψεως ή ελαττώνεται το βάθος του ή των εν εσοχή ορόφων από της οικοδομικής γραμμής της χαμηλότερης ή στενότερης οδού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 266/A/1955).

 

2. Εις περίπτωσιν οικοπέδου επί διασταυρώσεως οδών, εφ' ων επιτρέπεται διάφορος αριθμός ορόφων και ύψος κατά την πρόσοψη των οικοδομών, ο μείζων αριθμός ορόφων και το μείζον ύψος προσόψεως εφαρμόζεται και επί της ετέρας οδού, επί μήκους 15 m. Εάν η πρόσοψις, εφ' ης ο μικρότερος αριθμός ορόφων και το μικρότερο ύψος προσόψεως, έχει μήκος μείζον των δέκα πέντε μέτρων, επιτρέπεται η επέκτασις του μείζονος αριθμού ορόφων και του μείζονος ύψους κατά την πρόσοψη και επί του πέραν των δέκα πέντε μέτρων τμήματος της θεωρουμένης προσόψεως, αλλά πάντοτε υπό τον όρον της μειώσεως της συνολικώς καλυπτόμενης επιφάνειας ορόφων της οικοδομής, εις οιανδήποτε άλλη θέσιν αυτής, κατά εμβαδόν ίσον προς την γινομένη διά της τοιαύτης επεκτάσεως αύξηση της καλυπτόμενης επιφάνειας ορόφων.

 

3. Οικοδομή εκτεινόμενη επί ολοκλήρου οικοδομικού τετραγώνου, επιτρέπεται, διά λόγους αρχιτεκτονικής εμφανίσεως, να έχει κατά τινές των προσόψεων αυτής αριθμόν ορόφων ή και ύψος μείζονα των αντιστοιχούντων προς τις οδούς, εφ' ων οι προσόψεις αυτές, υπό τον απαραίτητον πάντοτε όρον, όπως μη γίνεται υπέρβασις της συνολικής επιφάνειας ορόφων της οικοδομής της προκυπτούσης εκ της εφαρμογής των γενικών διατάξεων του παρόντος σε συνδυασμό προς την μεγίστη επιτρεπομένη κάλυψη του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 266/A/1955).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.