Βασιλικό διάταγμα 30/8/55 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ύψη ειδικών κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου περί κτιρίων κοινής ανάγκης ή ωφέλειας, επί τούτο ανεγειρόμενων, οίον ναών, διδακτηρίων, νοσοκομείων, μουσείων κ.τ.τ., δύναται να επιτραπεί, μετά γνώμη του Συμβουλίου Οικισμού, μεγαλύτερος αριθμός ορόφων και ύψος κτιρίου των υπό του παρόντος επιτρεπομένων, εφ' όσον υπάρχει ή αφίεται παρά το κτίριον επαρκής ακάλυπτος χώρος. Υπό ανάλογες συνθήκες δύναται, κατά την αυτήν διαδικασίαν, να επιτραπεί μείζων αριθμός ορόφων και μείζον ύψος, μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και εις ξενοδοχειακά κτίρια εξαιρετικής από απόψεως εξυπηρετήσεως του τόπου σημασίας.

 

Επίσης δύναται, κατά την αυτήν διαδικασίαν, να επιτραπεί, μετά πρόταση της αρμόδιας επί των βιομηχανικών εγκαταστάσεων υπηρεσίας, μείζων αριθμός ορόφων και μείζον ύψος εις βιομηχανικά κτίρια, εφ' όσον ταύτα ανεγείρονται εις ειδικώς διά τοιαύτα κτίρια καθορισμένους τομείς.

 

2. Προκειμένου περί των κατά την προηγουμένη παράγραφο (εδάφιον πρώτον) ειδικών κτιρίων, ως και περί βιομηχανικών τοιούτων, επιτρέπεται αύξησις του κατά το παρόν Διάταγμα επιτρεπόμενου μεγίστου αριθμού ορόφων αυτών και αντιστοίχως του μεγίστου ύψους αυτής, εφ' όσον ελαττώνεται αντιστοίχως ή έκτασις των ορόφων, ούτως ώστε να μη προκύπτει εκ της αυξήσεως του αριθμού αυτών αύξησις της μεγίστης συνολικής επιφάνειας ορόφων, της επιτρεπόμενης βάσει του μεγίστου αριθμού ορόφων, και της μεγίστης επιτρεπόμενης καλύψεως του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.