Βασιλικό διάταγμα 9/12/61 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών, με πλαγίας και οπίσθιας αποστάσεις από των ορίων των οικοπέδων 2 m.

 

2. Όταν κατά την εφαρμογήν του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος προκύπτει λόγω των διαστάσεων του οικοπέδου, οικοδομήσιμο τμήμα προσώπου έλασσον των 8 m ή και οικοδομήσιμο τμήμα βάθους έλασσον των 12 m, επιτρέπεται η ελάττωσις των δια το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα απαιτουμένων πλαγίων ή οπισθίων ακαλύπτων αποστάσεων ή και η κατάργησις τινών εξ αυτών ή και η εφαρμογή του συνεχούς οικοδομικού συστήματος κατά τα κατωτέρω οριζόμενα εις τις παραγράφους 3 και 4.

 

3. Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εξ 8 m προσώπου απομένον συνολικόν πλάτος πλαγίων χώρων είναι μικρότερο του 1 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου.

 

Εάν το αυτό πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m και μέχρι δύο 2 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής μόνον προς το εν οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων, αφιεμένης ακαλύπτου αποστάσεως προς το έτερο όριον ίσης προς το απομένον ως άνω πλάτος. Εάν δε το αυτό ως άνω απομένον πλάτος είναι μεγαλύτερο των 3 m τότε η οικοδομή οφείλει ν' απέχει του ενός μεν των πλαγίων ορίων κατά 2 m, του ετέρου δε κατά το υπόλοιπον πλάτος, μη απαιτουμένου όπως το τελευταίον τούτο υπερβαίνει τα 2 m.

 

4. Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εκ 12 m βάθους και του τυχόν προβλεπομένου προκηπίου απομένον πλάτος οπισθίου ακαλύπτου χώρου, είναι μικρότερο του 1 m, επιτρέπεται επαφή της οικοδομής προς το οπίσθιο όριον του οικοπέδου. Εάν δε το αυτό ως άνω πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m, τότε η οικοδομή οφείλει ν' απέχει του οπισθίου ορίου κατά το πλάτος τούτο, όπερ όμως δεν απαιτείται να υπερβαίνει τα 2 m.

 

5. Τα αυτά ως άνω ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένων γωνιακών οικοπέδων, όταν μετά την αφαίρεση των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων και των πλαγίων ακαλύπτων χώρων του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος προκύπτει οικοδομήσιμο τμήμα κατά το ένα πρόσωπον έλασσον των 8 m ή κατά το έτερον έλασσον των 12 m, επί τω τέλει όπως η οικοδομή μη περιορισθεί λόγω του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος εις πρόσωπον κάτω των 8 m προς την μίαν όψιν ή κάτω των 12 m προς την ετέρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.