Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σχέδιο οικισμού, κοινόχρηστοι και οικοδομήσιμοι χώροι, οικοδομικές γραμμές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκεκριμένο σχέδιον οικισμού ή απλώς σχέδιον οικισμού ή ρυμοτομικό σχέδιον ή σχέδιον πόλεως καλείται το κατά τις οικείες διατάξεις εγκεκριμένο διάγραμμα μετά του τυχόν ειδικού οικοδομικού κανονισμού αυτού, το καθορίζον τον τρόπον δομήσεως περιοχής τινός, ήτοι τους κατά τις εφεξής κοινοχρήστους και οικοδομήσιμους χώρους, την χρησιμοποίηση εκάστου τμήματος της πόλεως δι' ορισμένους σκοπούς, τις θέσεις των διαφόρων δημοσίων ή κοινωφελών κτιρίων και τους οποιουσδήποτε αναγκαίους περιορισμούς ως προς την μορφήν, το μέγεθος και τις θέσεις των οικοπέδων, τις διαστάσεις, τον τρόπο κατασκευής και χρήσεως των ανεγειρομένων κτιρίων ως και των διαφόρων εγκαταστάσεων αυτών.

 

2. Κοινόχρηστοι χώροι καλούνται οι πάσης φύσεως οδοί και οι τοπικές διαπλατύνσεις αυτών, οι πλατείες και τα άλση ή κήποι, οίτινες καθορίζονται υπό του σχεδίου της πόλεως ή εν ελλείψει τοιούτου υφίστανται εν τοις πράγμασι διατεθέντες ή περιελθόντες εις κοινή χρήσιν καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπον.

 

3. Οικοδομήσιμοι χώροι καλούνται γενικώς οι χώροι, εντός των οποίων επιτρέπεται κατ' αρχήν η ανέγερσις οικοδομών, ασχέτως των ειδικών περιορισμών ως προς την θέσιν αυτών εντός των ορίων των ιδιοκτησιών.

 

4. Ρυμοτομικές γραμμές καλούνται τα όρια μεταξύ των κοινοχρήστων χώρων και των μη κοινοχρήστων του σχεδίου ρυμοτομίας (Σχήμα 1).

 

5. Οικοδομική γραμμή καλείται η εξώτατη γραμμή, εφ' ης επιτρέπεται η τοποθέτησις της προς τον κοινόχρηστο χώρο όψεως (προσόψεως των οικοδομών). (Σχήμα 1).

 

6. Όπου το σχέδιον της πόλεως προβλέπει μόνον τις κατά την προηγούμενη παράγραφο ρυμοτομικές γραμμές ή όπου δεν υπάρχει σχέδιον πόλεως, οι ρυμοτομικές γραμμές θεωρούνται ως οικοδομικές τοιαύτες.

 

bd.9.8.55.1

Σχήμα 1: α-β= ρυμοτομική γραμμή, γ-δ=οικοδομική γραμμή, ΑΒ, ΓΔ = ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή

 

7. Πλάγιον οικοδομήσιμο όριον και οπίσθιο οικοδομήσιμο όριον καλείται αντιστοίχως η ως προς τα πλάγια όρια ή προς το οπίσθιο όριον (άρθρο 4 παράγραφος 1) του οικοπέδου ακρότατη γραμμή, πέραν της οποίας δεν επιτρέπεται η τοποθέτησις των αντιστοίχων όψεων των κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.