Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Οικόπεδο και στοιχεία αυτού - Όψεις των οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως οικόπεδον νοείται γενικώς συνεχόμενη έκτασις γης, αποτελούσα αυτοτελή ενιαία ιδιοκτησία και ανήκουσα εις ένα και τον αυτόν κύριον ή εις περισσότερους εξ αδιαιρέτου.

 

Ως πρόσθιο όριον ή πρόσθια πλευρά ή πρόσωπον του οικοπέδου νοείται ή επί του κοινοχρήστου χώρου πλευρά αυτού, ήτοι το μεταξύ τούτου και του οικοπέδου κοινόν όριον. (Σχήμα 2)

 

Ως πλάγια όρια ή πλάγιες πλευρές του οικοπέδου νοούνται οι πλευρές αυτού οι έχουσες αφετηρία τους κοινοχρήστους χώρους και που βαίνουν εξ αυτών εφαπτόμενοι των ομόρων ιδιοκτησιών προς το εσωτερικόν των οικοδομήσιμων χωρών. (Σχήμα 2)

 

Ως οπίσθιο όριον ή οπισθία πλευρά του οικοπέδου νοείται αυτή που ενώνει τα τέρματα των ως άνω πλαγίων πλευρών εις το εσωτερικόν του οικοδομήσιμου χώρου. (Σχήμα 2)

 

bd.9.8.55.2

Σχήμα 2: α-β-γ-δ-ε = οικόπεδο, ΑΒ = ρυμοτομική γραμμή, α-β (επί της ΑΒ) = πρόσωπο του οικοπέδου, α-ε και β-γ = πλάγια όρια του οικοπέδου, ε-δ και δ-γ = οπίσθια όρια του οικοπέδου.

 

2. Όταν υφίσταται σχέδιον πόλεως, οι κοινόχρηστοι χώροι που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, είναι αυτοί οι υπό του σχεδίου προβλεπόμενοι, των ανωτέρω ορισμών αναφερομένων μόνον εις το μετά την τυχόν ρυμοτομία υπολειπόμενο τμήμα της ιδιοκτησίας.

 

3. Τα όρια εκάστου οικοπέδου δύνανται ν' αποτελούνται και εκ τεθλασμένων ή καμπύλων γραμμών. Εις περίπτωσιν μη ευθυγράμμων ορίων, η διάκρισις μεταξύ πλαγίων και οπισθίων ορίων εξαρτάται εκ της κατευθύνσεως (κλίσεως) αυτών ως προς το πρόσωπον του οικοπέδου και εκ της σημασίας αυτών (ως πλαγίων ή οπισθίων ορίων) ως προς τα όμορα οικόπεδα. Πάντως εις ας περιπτώσεις δεν διασαφηνίζεται δια του παρόντος ή άνω διάκρισις η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία είναι αρμοδία να διασαφηνίζει ταύτη κατά την κρίσιν της.

 

Οσάκις τα πλάγια όρια του οικοπέδου συναντώνται (π.χ. γωνιαία οικόπεδα) και εις τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται ιδιαιτέρως ή περίπτωσις αυτή, ή επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία είναι αρμοδία να ρυθμίζει αναλόγως τον τρόπον εφαρμογής των διατάξεων τούτων.

 

Εις οικόπεδα των οποίων ουδεμία πλευρά αποτελεί όριον μετά κοινοχρήστου χώρου, δεν χωρεί ο κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 χαρακτηρισμός των πλευρών και ή κατά την παράγραφο 5 μέτρησις του βάθους.

 

4. Όμορα ή συνορεύοντα ή γειτονικά οικόπεδα καλούνται τα έχοντα μεταξύ των κοινή πλαγία ή οπίσθια πλευρά.

 

Όμοροι γείτονες ή απλώς γείτονες καλούνται οι κύριοι των ως άνω ομόρων οικοπέδων.

 

5. Βάθος του οικοπέδου προς τι σημείον του προσώπου του καλείται το μήκος της κατά το σημείον τούτο καθέτου επί το πρόσωπον της διήκουσας μέχρι της πρώτης συναντήσεως αυτής με τινά των ετέρων πλευρών (Σχήμα 3).

 

bd.9.8.55.3

Σχήμα 3: γ1 - γ1', γ2 - γ2', γ3 - γ3' = βάθη του οικοπέδου ως προς τα σημεία του προσώπου γ1, γ2 και γ3.

 

Βάθος οιουδήποτε σημείου του οικοπέδου ή κτιρίου από του προσώπου ή ετέρας πλευράς αυτού ή από της οικοδομικής γραμμής είναι η απόστασις του σημείου από των γραμμών τούτων (ήτοι πλευρών οικοπέδου ή οικοδομικής γραμμής). (Σχήμα 4)

 

bd.9.8.55.4

Σχήμα 4: α - α1, α - α2, α - α3 = βάθη του σημείου α του οικοπέδου από το πρόσωπο ΑΕ και τα πλάγια όρια ΑΒ και ΔΕ αντίστοιχα, κ1 - κ1' = βάθος της γωνίας κ1 από το πρόσωπο του οικοπέδου, κ2 - κ2' = βάθος της γωνίας κ2 από το πλάγιο όριο του οικοπέδου και κ3 = κ3' = βάθος της γωνίας κ3 από το οπίσθιο όριο ΒΓ.

 

6. Οι όψεις των οικοδομών διακρίνονται εν γένει εις πρόσοψη, εις πλαγίας όψεις και εις οπίσθια όψιν, αναλόγως προς την σχετική θέσιν αυτών ως προς τα όρια οικοπέδου μεθ' ων περισσότερο παραλληλίζονται.

 

Η κατακόρυφη επιφάνεια της όψεως, ήτις είναι ή αφετηρία των επ' αυτής διαφόρων εσοχών και εξοχών, καλείται κυρία επιφάνεια της όψεως είναι δε αυτή το κατακόρυφο επίπεδον το διερχόμενο δια της οικοδομικής γραμμής. (Σχήμα 5)

 

bd.9.8.55.5

Σχήμα 5

 

7. Οι μέγιστες ή ελάχιστες αποστάσεις και εν γένει οι μετρήσεις οποιωνδήποτε αποστάσεων, που αναφέρουν ως αφετηρίες τα κτίρια, λογίζονται από τις κύριες επιφάνειες των όψεων αυτών, πλην αν άλλως ειδικώς ορίζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.