Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Προεξοχές εντός των πλαγίων και οπίσθιων υποχρεωτικών αυλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των κατά τα πλάγια και τα οπίσθια όρια των οικοπέδων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων αυτών, επιτρέπονται μόνον οι κατά την Παράγραφο 1 υπό στοιχεία Α έως και ΣΤ του άρθρου 39, προεξοχές, και κατά τους αντιστοίχους ορισμούς της αυτής παραγράφου με τις ακολούθους τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

α) Οι υπό στοιχείον Β' προεξοχές (προπύλαια) επιτρέπονται μόνον εφ' όσον το μέσον πλάτος του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου κατά την θέσιν της προεξοχής είναι 8,00 m ή πλέον.

 

β) Δια τις υπό στοιχεία Γ' προεξοχές (χαμηλοί εξώστες και κλίμακες) δεν τίθενται περιορισμοί μήκους ή πλάτους αυτών.

 

γ) Δια τις υπό στοιχείον Δ' προεξοχές (εξώστες εις μεγαλύτερο ύψος) ως πλάτος οδού λαμβάνεται το κατά την θέσιν της προεξοχής μέσον πλάτος του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του θεωρουμένου οικοπέδου προσμετρούμενου και του πλάτους του κοίτα την αυτήν θέσιν τυχόν υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του ομόρου οικοπέδου. (Σχήμα 97)

 

bd.9.8.55.97

Σχήμα 97: α = (Π/10) ≤ 1.2 m, πάντοτε γ ≥ 1.00 m, β = 0.40 εφόσον Π ≥ 8 m.

 

δ) Δια τις προεξοχές Ε' (προστεγάσματα) λαμβάνεται υπ' όψιν το πλάτος του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου. (Σχήμα 98)

 

bd.9.8.55.98

Σχήμα 98

 

ε) Επιτρέπονται κλίμακες υπηρεσίας, ακάλυπτοι ευθείες ή περιστροφικοί και με πλάτος βαθμίδας όχι μεγαλύτερο των 0,70 m και με στηθαίον κιγκλιδωτό.

 

στ) Δια τις υπό στοιχείον ΣΤ' προεξοχές (διαπλατύνσεις θεμελίων κ.λ.π.) δεν τίθενται περιορισμοί προεξοχής.

 

2. Εις τις περιπτώσεις των κατά το άρθρον τούτο προεξοχών εφ' όσον αυτές φθάνουν εις ύψος μεγαλύτερο του 1,50 m από της μέσης στάθμης της περί αυτές αυλής επιβάλλεται όπως περιορίζονται αυτές, ώστε τα ακρότατα σημεία αυτών να απέχουν του εγγύτερου ορίου του οικοπέδου απόσταση ουχί μικρότερο του 1,00 m κατά την οριζόντια έννοια μετρούμενη (Σχήμα 99).

 

bd.9.8.55.99

Σχήμα 99

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.