Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Προεξοχές εντός των πρασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των κατά πρόσωπον των οικοπέδων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων (πρασιών) επιτρέπονται μόνον οι ακόλουθοι προεξοχές:

 

Α) Αρχιτεκτονικές προεξοχές και λοιπές τοπικές τέτοιες κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 αυξανομένου γενικώς του ορίου των 0,15 εις 0,30 m ασχέτως ύψους από της στάθμης του πεζοδρομίου.

 

Β) Προπύλαια εισόδων οικοδομών, ενδεχομένως επιστρεφόμενα δι' ανοικτού εξώστη κατά την στάθμη του δαπέδου υπερκειμένου ορόφου, υπό τον όρον να μη καταλαμβάνουν περισσότερον του 1/3 του βάθους της πρασιάς και του 1/3 του μήκους της προσόψεως της οικοδομής. Απαγορεύεται ή κάλυψις των προπυλαίων τούτων δίκην κλειστών εξωστών και εν γένει ή χρησιμοποίησις αυτών ως εξαρτημάτων εσωτερικής χρήσεως των οικοδομών. (Σχήμα 92)

 

bd.9.8.55.92

Σχήμα 92

 

Γ) Ανιούσες ή κατιούσες κλίμακες και ανοικτοί εξώστες μετά ή άνευ κλιμάκων που φτάνουν μέχρι του εδάφους, υπό τους έξης όρους:

 

α) το ανώτατον σημείον αυτών ή του τυχόν συμπαγούς στηθαίου των να μη φθάνει υψηλότερο των 1,50 m από της προ αυτών μέσης στάθμης της πέριξ αυλής,

β) να μη καταλαμβάνουν πλέον του 1/3 του πλάτους της πρασιάς, πλην των κυρίως κλιμάκων, αίτινες δύνανται να προεξέχουν περισσότερον. (Σχήματα 93 και 94)

 

bd.9.8.55.93

Σχήμα 93: Β≤1/3 Π, ένθα Π=πλάτος πρασιάς

h = η στάθμη του δαπέδου ανοικτού εξώστη, πλατύσκαλου, κλίμακας ή συμπαγούς στηθαίου αυτών ≤ 1.5 m από της μέσης στάθμης της προ αυτών αυλής.

Εφόσον η κλίμακα είναι η κύρια της οικοδομής δύναται να εξέχει πέραν του 1/3 Π.

 

bd.9.8.55.94

Σχήμα 94

 

Δ) Ανοικτοί και κλειστοί εξώστες κατά τους ορισμούς του άρθρου 36 μη απαιτουμένης όμως της τηρήσεως του καθορισμένου ύψους των 3,00 m από της στάθμης του πεζοδρομίου η από του εδάφους της πρασιάς.

 

Ε) Προστεγάσματα μόνιμα και κινητά εις τις θέσεις και κατά τους ορισμούς του άρθρου 37 του παρόντος κανονισμού και υπό τους ακολούθους επί πλέον όρους. Τα μόνιμα προστεγάσματα δεν επιτρέπεται να εξέχουν υπέρ την υποχρεωτική πρασιά πλέον του ενός τρίτου (1/3) του βάθους αυτής.

 

Κατά την παρούσα περίπτωσιν δεν απαιτείται ή τήρησις του καθορισμένου ύψους των 3,00 m από της στάθμης του πεζοδρομίου ή του εδάφους της πρασιάς, επιτρέπεται δε και ή κατασκευή κινητών προστεγασμάτων προς κάλυψη ανοικτών εξωστών, καθ' όλον το επιτρεπόμενο πλάτος αυτών. (Σχήμα 95)

 

bd.9.8.55.95

Σχήμα 95

 

Εφ' όσον ο χώρος της πρασιάς τίθεται εις κοινή χρήσιν (π.χ. προ καταστημάτων κ.λ.π.) ισχύουν τα εδάφια α' και ε' παράγραφος 1 του άρθρου 37 ως επί κοινοχρήστου χώρου.

 

ΣΤ) Υπόγειοι διαπλατύνσεις θεμελίων και φωταγωγοί κλειστοί ή ανοικτοί οιωνδήποτε υπογείων εντός ζώνης 0,50 m από της οικοδομικής γραμμής. Επί των οδών τοπικής σημασίας επιτρέπεται και μεγαλύτερα της ως άνω προεξοχή εντός της πρασιάς. (Σχήμα 96)

 

bd.9.8.55.96

Σχήμα 96

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.