Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Εγκαταστάσεις επί κοινόχρηστων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η απόθεση οιωνδήποτε αντικειμένων έστω και υπό τύπο προσωρινότητας επί οδών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων πλην των κατά το άρθρο 70 εργοταξίων κ.λ.π. των οικοδομών. Η αστυνομική Αρχή προβαίνει εις την αναγκαστική άρση τοιούτων αποθέσεων, ενεργούσα οίκοθεν έστω και άνευ ειδοποιήσεως της αρμοδίας Αρχής.

 

2. Εγκαταστάσεις διακοσμητικές ή καλλωπιστικές επί κοινοχρήστων χώρων τοποθετούνται μόνον υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων ή των ειδικώς και αρμοδίως προς τούτο εντεταλμένων προσώπων. Περίπτερα, ανακουφιστήρια, κ.λ.π. εγκαταστάσεις εκ των επιτρεπομένων επί κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να ανεγείρονται συμφώνως προς τα αρμοδίως εγκριθέντα σχέδια αυτών και να διατηρούνται ευπρόσωπα και σε καλή κατάσταση. Εάν οι εν γένει εγκαταστάσεις ή τα εξωραϊστικά έργα θίγουν και την διάταξη του συγκοινωνιακού δικτύου (π.χ., διαρρυθμίσεις πλατειών εν σχέσει προς τις πέριξ οδούς κ.λ.π.) απαιτείται ή προς τούτο έγκρισις της Αρχής.

 

3. Μόνιμοι μικρές εγκαταστάσεις εξυπηρετικές κοινής ανάγκης (υδρεύσεως, φωτισμού, πάσης φύσεως συγκοινωνιών, ασφαλείας κ.λ.π.), ων ή τοποθέτησις επί κοινοχρήστων χώρων καθίσταται αναπόφευκτος εκ λόγων τεχνικών ή ως εκ του προορισμού των, επιτρέπονται μόνον κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού μετά γνώμη του Δήμου ή της Κοινότητος, οριζούσης την θέσιν και τις διατάξεις αυτών κ.λ.π. αναγκαίους ορούς.

 

4. Προσωρινές κατασκευές επί κοινοχρήστων χώρων λόγω εορτών ή πανηγύρεων κ.λ.π (ως εξέδρες, περίπτερα αγορών κ.λ.π.) επιτρέπεται να διατηρούνται μόνον κατά τον απολύτως αναγκαίο δια την χρήσιν των χρόνον και απομακρύνονται αυτών ολοσχερώς ευθύς μετά ταύτα. Οι κατασκευές αυτές επιτρέπονται μόνον κατόπιν άδειας της αστυνομικής Αρχής, εκδιδομένης κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Δήμου ή Κοινότητος.

 

Οσάκις εκ των εγκαταστάσεων τούτων δύναται να διατρέξει κίνδυνο το κοινόν (οίον εξέδρες κ.λ.π.) προ πάσης αυτών χρησιμοποιήσεως επιβάλλεται ο έλεγχος αυτών υπό της Αρχής που ειδοποιείται προς τούτο υπό της Αστυνομίας. Επί σοβαροτέρων εγκαταστάσεων επιβάλλεται ή υποβολή και έγκρισις κανονικής μελέτης αυτών προ της κατασκευής των.

 

Εις περίπτωσιν διαρκείας των εγκαταστάσεων του των πέραν του δέοντος ή αστυνομική Αρχή οφείλει απαραιτήτως να προβαίνει εις την αναγκαστική άρση των.

 

5. Η επί κοινοχρήστων χώρων εγκατάστασις καθισμάτων και τραπεζών των κέντρων αναψυχής επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας του Δήμου ή της Κοινότητος, και μόνον εφ' όσον δεν παρεμποδίζεται ή κυκλοφορία. Η αστυνομική Αρχή δικαιούται να περιορίσει ή και να απαγόρευση τοιαύτας εγκαταστάσεις δια λόγους κυκλοφορίας του κοινού, έστω και αν ο Δήμος ή η Κοινότης έχουν κατ' αρχήν επιτρέψει ή και εκμισθώσει τοιαύτη χρήσιν του κοινοχρήστου χώρου.

 

Πάντως, απαγορεύεται ή περίφραξις των κοινοχρήστων χώρων ή και οιαδήποτε μόνιμος επ' αυτών εγκατάστασις χάριν της λειτουργίας των κέντρων τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.