Νόμος 1032/80 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Μεταφορά θέσεων και προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά των μεταφερομένων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου εις το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υπηρεσιών, μεταφέρονται οι πάσης φύσεως θέσεις μετά του κατέχοντος αυτές προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κενών οργανικών θέσεων, ως και το υπηρετούν εις τις υπηρεσίες τούτες λοιπόν προσωπικόν.

 

Μεταφέρονται επίσης οι θέσεις και το υπηρετούν εις αυτές προσωπικόν του παρά τη Γενική Διεύθυνση Οικισμού κλιμακίου της υπηρεσίας Διοικήσεως του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Οι περιλαμβανόμενοι εις τους πίνακας προακτέων έτους 1979 μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται μετά των θέσεων των εις το συνιστώμενο Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και οι οποίοι θα προηγούνταν, βάσει των ανωτέρω πινάκων, προάγονται, άμα τη συμπληρώσει υπέρ νομίμου προϋποθέσεων, εις τον επόμενο του κατεχομένου υπ αυτών βαθμό καταλαμβάνοντες προσωρινές θέσεις θεωρούμενες ως συνιστώμενες αυτοδικαίως εις το ανωτέρω Υπουργείον δια της περί προαγωγής των πράξεως. Αυτοί, άμα τη καταρτίσει του υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Οργανισμού του Υπουργείου, καταλαμβάνουν τις οργανικές θέσεις που θα προβλεφθούν από αυτόν, καταργουμένων αυτοδικαίως των υπ' αυτών κατεχομένων προσωρινών θέσεων. Εις περίπτωσιν υπεραριθμίας, αυτοί διατηρούνται εις τις ας κατέχουν προσωρινές θέσεις μέχρι προαγωγής των εις ανώτερο βαθμό ή μέχρι κενώσεως οργανικών θέσεων του βαθμού των, ότε κατατάσσονται αυτοδικαίως εις αυτές, καταργουμένων των προσωπικών θέσεων. Οι θέσεις των οικείων κλάδων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εις ας θα προηγούνταν οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι εις προσωρινές θέσεις του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καταργούνται. Η ρύθμισις αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και προκειμένου περί υπαλλήλων μεταφερομένων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Εντός, διετίας από της ισχύος του παρόντος και πάντως προ της εκδόσεως του από του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος προβλεπομένου Διατάγματος, δύναται δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού:

 

α) να μεταφέρονται εις το Υπουργείον, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος εξ άλλων Υπουργείων και έτερες πλην των στο άρθρο 3 του παρόντος, υπηρεσίες και θέσεις μετά του υπηρετούντος εις αυτές προσωπικού ή κενές οργανικές θέσεις,

 

β) να αναδιαρθρώνονται οι μεταφερόμενες ούτω υπηρεσίες και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τούτων, να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού και να καθορίζεται η κατά κλάδο διάρθρωσις των θέσεων, μη επιτρεπομένης συνεπεία τούτου της συστάσεως νέων οργανικών θέσεων ή να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται, καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι κλάδοι και θέσεις.

 

Η κατά τα ανωτέρω αναδιαμόρφωση των κλάδων και οργανικών θέσεων δεν δύναται να έχει ως συνέπειαν την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλων. Οι τυχόν εκ της τοιαύτης αναδιαμόρφωσης παραμένοντες ως πλεονάζοντες υπάλληλοι καταλαμβάνουν ισαρίθμους προσωρινές οργανικές, θέσεις συνιστώμενες στον οικείο κλάδο και με τον αυτό βαθμό δια των αυτών ως άνω προεδρικών διαταγμάτων. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως άμα τη προαγωγή ή τη καθ' οιονδήποτε τρόπον εξόδων εκ της υπηρεσίας των κατεχόντων αυτές υπαλλήλων.

 

3. Η σειρά αρχαιότητος των εκ του Υπουργείου Δημοσίων Έργων μεταφερθέντων υπαλλήλων, έναντι των εξ ετέρων Υπουργείων μεταφερομένων και κατατασσόμενων εις τον αυτόν κλάδο, προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 196 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977. Επί προαχθέντων την αυτήν ημερομηνία, η αρχαιότης καθορίζεται δι' αποφάσεως του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

4. Δια Διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται τα της ασφαλίσεως εις υφιστάμενα Ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφαλίσεως των υπαλλήλων των μεταφερομένων υπηρεσιών ή άλλως μετατασσομένων ή εντασσομένων εις το Υπουργείον. Ομοίως δύναται να ρυθμίζονται και τα θέματα τοιαύτης ασφαλίσεως των διοριζομένων το πρώτον εις το Υπουργείον υπαλλήλων.

 

5. Περί της κατά το παρόν άρθρον μεταφοράς θέσεων και προσωπικού, εκδίδεται διαπιστωτική πράξις του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού και του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος δημοσιευομένη δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.