Νόμος 1249/82 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Καθιέρωση παραβόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν παρέχεται διευκόλυνση στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο από τα εξουσιοδοτημένα από το νόμο όργανα αν δεν έχει επισυναφθεί στην αίτηση του ενδιαφερομένου το ακόλουθο παράβολο υπέρ του Δημοσίου:

 

α. Δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από ένα εκατομμύριο μία δραχμές (1.000.001) μέχρι πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000).

 

β. Δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από πέντε εκατομμύρια μία δραχμές (5.000.001) μέχρι δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000).

 

γ. Δραχμών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από δέκα εκατομμύρια μία δραχμές (10.000.001) μέχρι πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000).

 

δ. Δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από πενήντα εκατομμύρια μία δραχμές (50.000.001) μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000).

 

ε. Δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) όταν το ύψος του χρέους είναι μεγαλύτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.

 

Χρέος στο οποίο υπολογίζεται το παράβολο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται η αρχικά βεβαιωμένη οφειλή, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από τυχόν νόμιμη μείωση ή μερική καταβολή.

 

Από την υποχρέωση της κατάθεσης του ανωτέρω παραβόλου εξαιρούνται μόνο τα αιτήματα που αφορούν:

 

α)α. τη διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, που ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

β)β. την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, όταν προβάλλεται ως αιτιολογία η ανάγκη της άμεσης και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο εξωτερικό για λόγους υγείας και εφόσον υποβάλλονται σχετικά δικαιολογητικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 

2. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου με την οποία καθορίζεται καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους για ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης καταθέσει μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα νέα αίτηση, χωρίς να έχει καταβάλει τουλάχιστον το 1/2 του χρέους που έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση, η νέα αυτή αίτηση απορρίπτεται.

 

Κατ' εξαίρεση ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για εξέταση αιτήσεων επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα εν όλω ή κατά την πλειοψηφία του κεφαλαίου τους. Στην περίπτωση αυτήν η επιτροπή του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 5940/1933, εφόσον υφίσταται αδυναμία των παραπάνω επιχειρήσεων για οποιαδήποτε καταβολή, μπορεί να γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη καταβολή. Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για είσπραξη χρημάτων, αυτό χορηγείται με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 10% αυτής.

 

Στη ρύθμιση αυτήν υπάγονται και οι επιχειρήσεις του άρθρου 44 του νόμου 1892/1990, καθώς και του άρθρου 45 του νόμου 1947/1991, εφ όσον έχει επιτευχθεί η προβλεπόμενη από αυτό συμφωνία πιστωτών - επιχείρησης και έχει επικυρωθεί από το αρμόδιο εφετείο. Η καταβολή από την επιχείρηση με τον ανωτέρω τρόπο χρεών της προς το Δημόσιο δεν αποτελεί καταδολίευση των λοιπών δια της συμφωνίας πιστωτών της.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), με το άρθρο 15 του νόμου 1914/1990 και με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991).

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η αύξηση των ποσών για τα οποία τα αρμόδια όργανα εκδίδουν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, αποφάσεις για την βραχυχρόνια αναστολή εισπράξεως ή την τμηματική καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ή την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων που επισπεύδουν τα Δημόσια Ταμεία ή Τελωνεία.

 

Με ίδιες αποφάσεις, είναι δυνατή η αύξηση του ορίου των χρεών προς το Δημόσιο από το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, μπορούν τα αρμόδια όργανα να αποφασίζουν τη διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο για τους λόγους που προβλέπονται από τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.