Νόμος 2065/92

Ν2065/1992: Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2065/1992: Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 113/Α/1992), 30-06-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 2: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

Άρθρο 3: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 4: Δαπάνες

Άρθρο 5: Υπολογισμός του φόρου

Άρθρο 6: Υποβολή δηλώσεων

Άρθρο 7: Φορολογία εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών

Άρθρο 8: Φορολογία ακινήτων

Άρθρο 9: Εισόδημα από κινητές αξίες

Άρθρο 10: Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

Άρθρο 11: Φορολογία μισθωτών

Άρθρο 12: Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 13: Πρόσθετοι φόροι - Παραγραφή

Άρθρο 14: Κατάργηση απαλλαγών

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 

Άρθρο 15: Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 16: Προσδιορισμός εισοδήματος και φόρου

Άρθρο 17: Δήλωση και καταβολή του φόρου

Άρθρο 18: Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου

Άρθρο 19: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου [Ν] 1969/1991

 

Κεφάλαιο Γ: Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων

 

Άρθρο 20: Υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις

Άρθρο 21: Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων. Χρόνος αναπροσαρμογής

Άρθρο 22: Αξία που υπόκειται σε αναπροσαρμογή

Άρθρο 23: Εμφάνιση της υπεραξίας

Άρθρο 24: Φορολογία υπεραξίας

Άρθρο 25: Δήλωση υπεραξίας - Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 26: Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης

Άρθρο 27: Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογία κεφαλαίου

 

Ι. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών

 

Άρθρο 28: Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες

Άρθρο 29: Καταπίστευμα - Αλλοδαποί - Γονική παροχή

Άρθρο 30: Σχολάζουσες κληρονομιές - Παραγραφή

Άρθρο 31: Πρόσθετοι φόροι - Απαλλαγές

Άρθρο 32: Χρόνος κατάρτισης συμβολαίου

 

IΙ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

 

Άρθρο 33: Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Άρθρο 34: Απαλλαγή αγροτών

Άρθρο 35: Κτήση με χρησικτησία - Απαλλαγές

Άρθρο 36: Προσαύξηση - Προσύμφωνα

Άρθρο 37: Κατάργηση της φορολογίας ακίνητης περιουσίας

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Αύξηση κεφαλαίου εταιριών, αρμοδιότητες γενικών συνελεύσεων δημόσιων επιχειρήσεων και έλεγχος φορέων Δημοσίου

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις εισφορών και εσόδων υπέρ τρίτων

Άρθρο 41: Διαδικασίες διατάξεις

Άρθρο 42: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής

 

Άρθρο 44: Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

Άρθρο 45: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων

Άρθρο 46: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου [Ν] 1867/1989

Άρθρο 47: Γνωστοποίηση φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώνονται από δημόσιες υπηρεσίες και άλλα πρόσωπα

Άρθρο 48: Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών

Άρθρο 49: Προσυπογραφή δηλώσεως φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων από το λογιστή

Άρθρο 50: Κίνητρα ειλικρίνειας

Άρθρο 51: Αμοιβή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που διαπιστώνουν μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή

Άρθρο 52: Έλεγχος επιχειρήσεων και από τους δήμους

Άρθρο 53: Συμπλήρωση διατάξεων

Άρθρο 54: Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής

Άρθρο 55: Ειδικές υποχρεώσεις ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων

Άρθρο 56: Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων οικονομικών υπαλλήλων

Άρθρο 57: Οργανωτικά και διοικητικά θέματα

Άρθρο 58: Συνυπευθυνότητα ιδιωτών και επιβολή κυρώσεων για αγορά ειδών ή αποδοχή υπηρεσιών χωρίς φορολογικά στοιχεία

Άρθρο 59: Τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 60: Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας

Άρθρο 61: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 62: Αρμοδιότητες υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 63: Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση και αναγνώριση χρηματικών ποσών σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Άρθρο 64: Καθιέρωση ειδικών υποχρεώσεων δικηγόρων και γιατρών

 

Κεφάλαιο Ζ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 65: Τροποποίηση και συμπλήρωση της κείμενης Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

Άρθρο 66: Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεως ιδιωτικών επενδύσεων

Άρθρο 67: Βελτίωση λειτουργίας λιμένων

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Μεταβίβαση μετοχών - Επιβολή τέλους υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76: Φορολογικές απαλλαγές ιδρυμάτων

Άρθρο 77: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-06-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.