Νόμος 2065/92 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις εισφορών και εσόδων υπέρ τρίτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 6071/1934 (ΦΕΚ 68/Α/1934), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1032/1943 (ΦΕΚ 429/Α/1943) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Εισφορά 2% επί της αξίας του χάρτου, χαρτονιών καθώς και των τεχνουργημάτων από κυτταρίνη, χαρτί και χαρτόνι του κεφαλαίου 48 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση το χαρτί εφημερίδων και περιοδικών που προσδιορίζεται ειδικότερα από τις δασμολογικές κλάσεις 48.01 και 48102100, είτε αυτά παράγονται εγχωρίως είτε εισάγονται από την αλλοδαπή.

 

Σε περίπτωση αλλαγών στις δύο ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναπροσδιορίζονται οι νέες, στις οποίες υπάγεται το ανωτέρω εξαιρούμενο χαρτί.

 

Η αξία στην οποία υπολογίζεται η ανωτέρω εισφορά καθορίζεται ως εξής:

 

1. Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό προϊόντα από την τιμολογιακή αξία CIF.

 

2. Για τα εγχώρια προϊόντα από την τιμή πώλησης από τον παραγωγό, κατασκευαστή ή διασκευαστή αυτών.

 

Από την υποκείμενη στην εισφορά αξία εκπίπτει η αξία του προϊόντος που παρήχθη σε προηγούμενο στάδιο, εφόσον υποβλήθηκε σε εισφορά στο εσωτερικό ή κατά την εισαγωγή του από το εξωτερικό.

 

Η εισφορά αποδίδεται στο Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών από τους παραγωγούς, κατασκευαστές ή διασκευαστές, καθώς και από τους εισαγωγείς κατά περίπτωση. Η απόδοση της εισφοράς για τα εγχωρίως παραγόμενα πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έγιναν οι πωλήσεις. Για τα εισαγόμενα προϊόντα η απόδοση της εισφοράς γίνεται κατά τον εκτελωνισμό του προϊόντος με την προσκόμιση αντίστοιχου γραμματίου κατάθεσης στον οικείο λογαριασμό του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Απαλλάσσονται από την εισφορά τα εγχώρια προϊόντα που εξάγονται στο εξωτερικό απευθείας από τον παραγωγό, κατασκευαστή ή διασκευαστή ή από τρίτο, ο οποίος τα αγόρασε αποδεδειγμένα από αυτόν.}

 

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 είναι ότι, το θεσπιζόμενο απ' αυτήν έσοδο, αφορά μόνο τις εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 31/1969 περί Κωδικού Δημοσίου Λογιστικού.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) καταργείται από της ισχύος της. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1965/1991 (ΦΕΚ 146/Α/1991), με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), καθώς και κάθε άλλη διάταξη σχετική με την είσπραξη των εσόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αντικαθίστανται, από την ημερομηνία ισχύος της, ως εξής:

 

{Τα πάσης φύσεως έσοδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν εισπραχθεί, όπως προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, εισπράττονται ως έσοδα του Δημοσίου και εμφανίζονται στον τακτικό προϋπολογισμό με ίδιο κωδικό αριθμό εσόδου. Από τα έσοδα αυτά αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την εγγραφή κατ' έτος ισόποσης σχετικής πίστωσης, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Το υπόλοιπο των εν λόγω εσόδων παραμένει στον κρατικό προϋπολογισμό για μερική κάλυψη των δαπανών του, στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής από το Δημόσιο στους δικαιούχους αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

5. Με εντολή του Υπουργού Οικονομικών το πλεόνασμα του Κοινού Λογαριασμού του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 128/1975 που τηρείται στην Τράπεζα της

Ελλάδας και ο οποίος χωρίζεται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς με τίτλο:

 

α) Λογαριασμός ενισχύσεων εξαγωγών ΚΑ 611555

β) Λογαριασμός επιδοτήσεων επιτοκίου ΚΑ 611451 δύναται να μεταφέρεται σε πίστωση του λογαριασμού Νο 200-1 ΕΔ Συγκέντρωση εισπράξεων - πληρωμών και να εισάγεται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό σαν έσοδο αυτού.

 

6. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1646/1986 (ΦΕΚ 138/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1904/1990 (ΦΕΚ 143/Α/1990) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1948/1991 (ΦΕΚ 83/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατίθενται:

 

α)α) ΛΟΤΤΟ.

- Ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου ως κέρδος των συμμετεχόντων στα αριθμολαχείο.

- Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) παρακρατείται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστού ως και για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού.

- Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης.

- Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

- Ποσοστό είκοσι τρία τοις εκατό (23%) με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

β)β) ΠΡΟΤΟ.

- Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) ως κέρδος των συμμετεχόντων στο αριθμολαχείο.

- Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) παρακρατείται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για τους ίδιους, όπως προηγουμένως, λόγους.

- Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο Υπουργείο Πολιτισμού για τον ίδιο, όπως προηγουμένως, λόγο.

- Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

- Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%) με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

β. Τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατατίθενται, μετά από κάθε κλήρωση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Γενικών Εσόδων ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και στον οικείο κωδικό εσόδου.

 

γ. Παρέχεται στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου το δικαίωμα της διενέργειας, μέχρι σαράντα (40) ετησίως, πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, τα έσοδα των οποίων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 40, παράγραφος α', εδάφια α)α' και β)β' του νόμου 2065/1992, πλην του ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό (23%) για το ΛΟΤΤΟ και δεκατρία τοις εκατό (13%) για το ΠΡΟΤΟ, που περιέρχονται αντί του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Η παραχώρηση αυτή ισχύει μέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4 δις) ετησίως, μετά τη συμπλήρωση των οποίων ισχύει πάλι η κατανομή των εσόδων σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις αυτές.

 

δ. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο αυτής της παραγράφου καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993).

 

7. Επιβάλλεται ενιαίο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) σε κάθε επιβάτη εμπορικών και ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων άνω των 2 ετών, που αναχωρεί από όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, ως ακολούθως:

 

α) για το διάστημα έως την 01-11-2024 επιβάλλεται τέλος που ανέρχεται σε 12 ευρώ και

 

β) για το διάστημα μετά την 01-11-2024 και εφεξής, επιβάλλεται τέλος που ανέρχεται σε 3 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου [N] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017).

 

8. Από την καταβολή του τέλους της παραγράφου 7 απαλλάσσονται:

 

α) οι αναχωρούντες επιβάτες από/προς αερολιμένες στους οποίους λειτουργούν αεροπορικές γραμμές που υπάγονται στο καθεστώς των άρθρων 16 έως 13 του Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από/προς αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών,

 

β) οι επιβάτες σε πτήση διαμετακόμισης δηλαδή ίδιος αριθμός πτήσης αφιχθέντος και αναχωρούντος αεροσκάφους,

 

γ) οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με την ίδια ή άλλη αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση όλων των εξυπηρετήσεων που παρέχονται σε έναν αερολιμένα (transfer επιβάτες), εφόσον συνεχίζουν το ταξίδι τους εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, το οποίο θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση ενιαίου εισιτηρίου, είτε με το απόκομμα του εισιτηρίου της προηγούμενης διαδρομής. Οι εν λόγω επιβάτες καταβάλλουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης εφάπαξ το εν λόγω τέλος,

 

δ) οι επιβάτες πτήσεων κρατικών αεροσκαφών που μεταφέρουν προσωπικότητες για τις οποίες γίνεται επίσημη υποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση, οι επιβάτες ελληνικών κρατικών αεροσκαφών χρησιμοποιούμενων για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς, καθώς και οι επιβάτες αλλοδαπών κρατικών αεροσκαφών για κράτη με τα οποία υπάρχει αμοιβαιότητα,

 

ε) τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό, για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων,

 

στ) οι επιβάτες που φθάνουν σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακό ελεγχόμενο χώρο ή συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα, καθώς και επιβάτες πτήσεων έρευνας και διάσωσης,

 

ζ) οι επιβαίνοντες σε αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επίσημα οργανωμένες αεραθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ελληνικούς αερολιμένες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος που ρυθμίζουν τις κατηγορίες απαλλαγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου [N] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017).

 

9. Το κατά την παράγραφο 7 τέλος εισπράττεται με μέριμνα και ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών και σε ειδικές περιπτώσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016), πριν από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος. Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους είτε εντός των πρώτων 20 ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις μηνιαίας καταβολής, είτε άμεσα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασμούς που προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου αυτής, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016), χρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από τις αεροπορικές εταιρείες, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016) η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, επιβάλλει τους κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή τέλη ή/και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενων Τ.Ε.Α.Α., λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για βεβαίωση και είσπραξη. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατίθενται και διατίθενται ως εξής:

 

α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος κατατίθενται στο λογαριασμό με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.) και διατίθενται κατά ποσοστό 75%, σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, που κυρώθηκε με το νόμο 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995). Ο λογαριασμός Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (ΤΑΑΣ) χρεώνεται με ποσοστό 25% των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α' και Β' τουνόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016) στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

 

β) Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης των αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συμβάσεων Παραχώρησης των ως άνω αερολιμένων, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν λόγω αερολιμένων κατατίθενται σε 14 ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα που συμπληρώνονται με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό 100% στους αντίστοιχους Παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), στις, κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες της Χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών της περίπτωσης α' της παραγράφου 9, των περιφερειακών αεροδρομίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 και του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 9, κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα, που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολιμένα. Τα ως άνω ποσά διατίθενται κατά ποσοστό 50% για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού τους κόστους. Τα ανωτέρω ποσά δύναται να χρησιμοποιούνται, επίσης, για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του αερολιμένα και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομίου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα, καθώς και για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της επιδότησης. Οι λογαριασμοί Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα ............... (Τ.Α.Ε.Α.) χρεώνονται με το υπόλοιπο ποσοστό 50% των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016) στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

 

δ) Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της από 21-02-2019 σύμβασης παραχώρησης για την Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και την Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019), η επέλευση της οποίας βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 5.2.4 της εν λόγω σύμβασης, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (ΤΕΑΑ) του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.7 (Αναλογούν ποσό τέλους από αναχωρούντες επιβάτες) του άρθρου 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και, μετά την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016), στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της σύμβασης παραχώρησης του προηγουμένου εδαφίου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με: α) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των τελών από αναχωρούντες επιβάτες σχετικά με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και, στην συνέχεια, με το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, β) τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου του Αναλογούντος Ποσού τέλους από αναχωρούντες επιβάτες Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.7 (Αναλογούν ποσό τέλους από αναχωρούντες επιβάτες) του άρθρου 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και, μετά την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016), της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του υπολοίπου γ) τη ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις, γ) έως και ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του νόμου 4389/2016, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, δ) κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των οικείων προβλέψεων της σχετικής σύμβασης παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου [N] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 29 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων θα πραγματοποιείται με τη χρήση, αποκλειστικά ηλεκτρονικών μέσων και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εισπράξεων θα πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016) την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, σε κεντρικό επίπεδο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες πληρωμής και ελέγχου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική πληρωμή και είσπραξη των Τ.Ε.Α.Α.. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και η είσπραξη των τελών χρήσης αερολιμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου [N] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017) και τροποποιήθηκε

 

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι διαδικασίες απόδοσης, χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των ειδικών λογαριασμών των περιπτώσεων α' και γ' της ως άνω παραγράφου 9, η λήψη μέτρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Υποδομών δύνανται να εξαιρούνται της επιβολής Τ.Ε.Α.Α., σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επιβάτες συγκεκριμένων πτήσεων για λόγους κοινωνικής πολιτικής. Με όμοιες αποφάσεις γίνονται εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου [N] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017) και τροποποιήθηκε

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ποσοστά και ο τρόπος διάθεσης του τέλους νέου αερολιμένα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου [N] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017) και τροποποιήθηκε

 

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και του κυρωτικού νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995), της Σύμβασης Παραχώρησης Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και της Σύμβασης Παραχώρησης, Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου και του κυρωτικού νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και της Σύμβασης Παραχώρησης για την Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και την Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και του κυρωτικού νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019), οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του παρόντος άρθρου καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

14. Οι δαπάνες για την παροχή έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας στη Αλβανία ύψους διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων δραχμών, που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας θεωρούνται νόμιμες, τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των ανωτέρω δαπανών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας.

 

15. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987) μεταξύ πρώτου και δεύτερου εδαφίου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να εγγράφονται πιστώσεις για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες.}

 

16. Το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1815/1988 Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ 25/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18: Εθνικότητα αεροσκαφών

 

1. Ως ελληνικά αεροσκάφη αναγνωρίζονται τα αεροσκάφη, τα οποία ανήκουν και συνεχίζουν να ανήκουν σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα στα εκατό (50%).

 

2. Ως ελληνικά αεροσκάφη αναγνωρίζονται και τα αεροσκάφη τα οποία ανήκουν και συνεχίζουν να ανήκουν σε ελληνικά νομικά πρόσωπα κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα στα εκατό (50%), εφόσον:

 

α. στις ομόρρυθμες εταιρείες, όλοι οι εταίροι είναι υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

 

β. στις ετερόρρυθμες εταιρείες, όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί κατά τα δύο τρίτα (2/3) από υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

 

γ. στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι διαχειριστές και τα τρία τέταρτα (3/4) των εταίρων είναι υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και τα τρία τέταρτα (3/4) των εταιρικών μεριδίων ανήκουν στους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

 

δ. στις ανώνυμες εταιρείες όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και ανήκουν κατά απόλυτη πλειοψηφία σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή και σε κράτη - μέλη και τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του, ο Γενικός Διευθυντής και οι τυχόν εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι είναι υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

 

ε. στους συνεταιρισμούς ή σωματεία τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου είναι υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και κατοικούν σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.}

 

17. Το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1815/1988 (ΦΕΚ 250/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23: Μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας

 

1. Αεροσκάφη, τα οποία ανήκουν σε αλλοδαπούς και μισθώνονται από υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 εγγράφονται στο μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας.

 

2. Τα αεροσκάφη της προηγούμενης παραγράφου αποκτούν την ελληνική εθνικότητα από την εγγραφή τους στο μητρώο αυτό.}

 

18. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών επιβάλλονται τέλη διέλευσης στα ξένη εθνικότητας φορτηγά αυτοκίνητα που εισέρχονται στη χώρα μας ή διέρχονται από αυτήν.

 

Το ύψος των τελών διέλευσης καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα που είναι απογεγραμμένο το όχημα και εντός του πλαισίου της αμοιβαιότητας.

 

19. Η ορισθείσα από την παράγραφο 7 του άρθρου 103 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προθεσμία παρατείνεται κατά ένα χρόνο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.