Νόμος 4389/16 - Άρθρο 217

Άρθρο 217: Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου ή κανονιστικής διάταξης τα εισπραττόμενα σχετικά με τα περιφερειακά αεροδρόμια Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, τα οποία επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως ισχύει, κατατίθενται / πιστώνονται εντός των πρώτων 20 ημερών του μήνα που έπεται των αναχωρήσεων των επιβατών σε 14 ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα που συμπληρώνονται με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα και τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για καθένα από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια των Συμβάσεων Παραχώρησης που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για την χρέωση των αερομεταφορέων με τα ποσά των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων που εισπράττονται από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή τους στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με:

 

α) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων σχετικά με τα περιφερειακά αεροδρόμια των Συμβάσεων Παραχώρησης που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο,

 

β) την ανάπτυξη και λειτουργία από τους παραχωρησιούχους ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα έχει πρόσβαση η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στην οποία οι αερομεταφορείς θα καταχωρούν αναλυτικά στοιχεία κίνησης επιβατών ανά πτήση,

 

γ) τη διαδικασία ενημέρωσης των αερομεταφορέων από τους παραχωρησιούχους στο τέλος κάθε μήνα για τα οφειλόμενα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων,

 

δ) τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των αερομεταφορέων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των παραχωρησιούχων από την 21η και μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε μήνα για την επίλυση σχετικών διαφορών σχετικά με τα καταβλητέα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων,

 

ε) τη διαδικασία διευθέτησης κάθε επόμενο μήνα των σχετικών διαφορών και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω συμψηφισμού,

 

στ) τη διαδικασία ελέγχου από τους παραχωρησιούχους των στοιχείων των πτήσεων για την επαλήθευση της ακρίβειας των χορηγηθεισών από τους αερομεταφορείς κινήσεων επιβατών με τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την άνω διαδικασία,

 

ζ) την επιβολή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τόκου υπερημερίας εις βάρος των αερομεταφορέων σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενων Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων,

 

η) την προσκόμιση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εγγυητικών επιστολών από τους αερομεταφορείς ποσού ίσου με τα αναλογούντα στο μήνα με την υψηλότερη κίνηση επιβατών τέλη και τη διαδικασία κατάπτωσης αυτών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για ποσό ίσο με το οφειλόμενο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων μετά την πάροδο προθεσμίας που θα συμφωνείται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τους παραχωρησιούχους.

 

3. Τα συνολικά ποσά των εισπραχθέντων Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων μεταφέρονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την πίστωση στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τραπεζικούς λογαριασμούς, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των παραχωρησιούχων, τους οποίους αυτοί υποχρεούνται προηγουμένως να κοινοποιήσουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραχωρησιούχων των συνολικών ποσών των εισπραχθέντων Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.