Νόμος 4389/16

Ν4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 94/Α/2016), 27-05-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων

 

Υποκεφάλαιο Α: Σύσταση - Σκοπός - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Σκοπός

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της Αρχής

 

Υποκεφάλαιο Β: Λειτουργική ανεξαρτησία

 

Άρθρο 3: Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 4: Σχέσεις με τη Βουλή και διοικητικές αρχές

Άρθρο 5: Σχέσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς

Άρθρο 6: Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής

 

Υποκεφάλαιο Γ: Οργανωτική Δομή - Αρμοδιότητες Οργάνων

 

Άρθρο 7: Όργανα Διοίκησης της Αρχής

Άρθρο 8: Συμβούλιο Διοίκησης

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 10: Διαδικασία επιλογής και διορισμός Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 11: Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα

Άρθρο 12: Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλογή Προέδρου και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 13: Διοικητής

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διοικητή

Άρθρο 15: Διαδικασία επιλογής και διορισμός Διοικητή

Άρθρο 16: Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή

Άρθρο 17: Οργανικές Μονάδες

Άρθρο 17Α: Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

 

Υποκεφάλαιο Δ: Οικονομικές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Στόχοι Είσπραξης Εσόδων

Άρθρο 19: Προϋπολογισμός και Οικονομική Διαχείριση

 

Υποκεφάλαιο Ε: Εκθέσεις - Σχεδιασμός - Στοχοθεσία

 

Άρθρο 20: Υποβολή εκθέσεων - δημοσιότητα

Άρθρο 21: Ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Αρχής

Άρθρο 22: Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο και λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής

Άρθρο 23: Στοχοθεσία

 

Υποκεφάλαιο ΣΤ: Προσωπικό της Αρχής

 

Άρθρο 24: Οργανικές Θέσεις και στελέχωση

Άρθρο 25: Εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της Αρχής

Άρθρο 27: Τοποθέτηση - Θητεία - Λήξη θητείας Προϊσταμένων

Άρθρο 28: Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης

Άρθρο 29: Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον ανταμοιβή

Άρθρο 30: Υπηρεσιακά Συμβούλια, Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης και λοιπά συλλογικά όργανα

Άρθρο 31: Πειθαρχικά Συμβούλια

 

Υποκεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Απόρρητο - εχεμύθεια

Άρθρο 33: Ευθύνη - Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 33Α: Νομική Υπεράσπιση - Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 34: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Άρθρο 35: Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 36: Δικαστική εκπροσώπηση

Άρθρο 37: Διαχείριση δεδομένων και συστημάτων

 

Υποκεφάλαιο Η: Μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου

 

Άρθρο 38: Προσωπικό της Αρχής

Άρθρο 39: Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια και Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης

Άρθρο 40: Οικονομικά θέματα

Άρθρο 41: Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 42: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 43

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Υποκεφάλαιο Α

 

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος

 

Υποκεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις διατάξεων για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων

 

Άρθρο 45: Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 του νόμου [Ν] 3371/2005)

Άρθρο 46: Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (άρθρο 31 του νόμου 2778/1999)

Άρθρο 47: Φορολογικές Ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20 του νόμου 2778/1999)

Άρθρο 48: Φορολογικές Ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 του νόμου 4099/2012)

Άρθρο 49

 

Υποκεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

 

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 51: Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

 

Υποκεφάλαιο Δ: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και διατάξεις τελών και έμμεσων φόρων

 

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000 Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 53: Φόρος διαμονής

Άρθρο 54: Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση

Άρθρο 55: Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Άρθρο 56: Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων

Άρθρο 57: Κατάργηση φόρου επί του ζύθου

 

Υποκεφάλαιο Ε: Τροποποιήσεις τελωνειακού κώδικα

 

Άρθρο 58: Προσθήκη άρθρου 53Α στο νόμο [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001)

Άρθρο 59: Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123, 126 και 141 του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010

Άρθρο 60: Τροποποιήσεις των άρθρων 73, 81, 87 και 97 του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Άρθρο 61: Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Άρθρο 62: Λοιπές φορολογικές διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 63: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012

Άρθρο 64

 

Μέρος Δεύτερο: Οικονομία - Ανάπτυξη - Περιβάλλον

 

Κεφάλαιο Γ: Ορισμός του κατ' επάγγελμα αγρότη

 

Άρθρο 65

 

Κεφάλαιο Δ: Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ και ρυθμίσεις ΕΣΠΑ

 

Άρθρο 66: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001) και του από [N] 29-12-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 384/Α/1923)

Άρθρο 67: Τροποποίηση του νόμου 4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α/2014)

Άρθρο 68

Άρθρο 69: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2015)

 

Κεφάλαιο Ε: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) - Εθνική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους - Άλλες διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Α: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)

 

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Μεταβατική διάταξη

 

Υποκεφάλαιο Β: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Άρθρο 72: Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 73: Αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 74: Λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Υποκεφάλαιο Γ: Συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

 

Άρθρο 75: Οργάνωση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής

Άρθρο 76: Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής

Άρθρο 77: Αρμοδιότητες Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων

 

Υποκεφάλαιο Δ: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Άρθρο 78

Άρθρο 79: Αποστολή και αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 80: Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 81: Διάρθρωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 82: Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

Άρθρο 83: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Άρθρο 84: Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Άρθρο 85: Διεύθυνση Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών

Άρθρο 86: Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 87: Τμήμα Παροχής Οικονομικών Συμβουλών

Άρθρο 88: Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 89: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 90: Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 91: Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

Άρθρο 92: Κέντρα Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών

Άρθρο 93Α: Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Άρθρο 94: Στελέχωση των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών

Άρθρο 95: Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Υποκεφάλαιο Ε: Ζητήματα ευρύτερου συντονισμού

 

Άρθρο 96

 

Υποκεφάλαιο ΣΤ: Εξουσιοδοτικές, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 97: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 98: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 99: Μεταβατικές διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 100: Τροποποιήσεις του νόμου 2469/1997

Άρθρο 101: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3845/2010

Άρθρο 102

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τροποποίηση διατάξεων νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού

 

Άρθρο 103: Θέματα πειθαρχικής διαδικασίας

Άρθρο 104: Θέματα οργάνωσης και νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 105: Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 106: Ποινικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας και ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος

 

Άρθρο 107: Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Άρθρο 108: Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Άρθρο 109: Συγκρότηση

Άρθρο 110: Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 111: Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 112: Κανονιστικές αρμοδιότητες

Άρθρο 113: Ρυθμιστικές αρμοδιότητες

Άρθρο 114: Διερεύνηση καταγγελιών

Άρθρο 115: Εκπροσώπηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων - Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 116: Συνεδριάσεις - Απαρτία

Άρθρο 117: Πρόσκληση Μελών - Συνεδριάσεις

Άρθρο 118: Υποχρεωτική Σύγκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Άρθρο 119: Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

Άρθρο 120: Πρακτικά συνεδριάσεων

Άρθρο 121: Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Άρθρο 122: Έλεγχος των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Άρθρο 123: Οργάνωση και προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Άρθρο 124: Πόροι

Άρθρο 125: Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 126: Διαχείριση υλικού και περιουσίας

Άρθρο 127: Ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Άρθρο 128: Σκοπός και αρμοδιότητες Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Άρθρο 129: Πόροι Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Άρθρο 130: Διάρθρωση Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Άρθρο 131: Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δημόσιας Αρχής Λιμένων Πειραιά

Άρθρο 132: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου

 

Κεφάλαιο Η: Θέσπιση Μηχανισμού Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση - Κατάργηση διατάξεων του νόμου 4273/2014 περί δημιουργίας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ 146/Α/2014) - Ρυθμίσεις για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, με τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου αυτής - Ρυθμίσεις για τη θέσπιση μεταβατικού μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας

 

Υποκεφάλαιο Α

 

Άρθρο 133: Σκοπός

Άρθρο 134: Ορισμοί

Άρθρο 135: Δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση

Άρθρο 136: Επιλέξιμοι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 137: Υποχρέωση παράδοσης

Άρθρο 138: Ετήσια ποσότητα, καταμερισμός, πρόγραμμα δημοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση

Άρθρο 139: Μεθοδολογία προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 140: Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών

Άρθρο 141: Έκθεση Επιπτώσεων, παρακολούθηση εφαρμογής και συναφείς ενέργειες

 

Υποκεφάλαιο Β

 

Άρθρο 142: Σκοπός - Βασικές αρχές ιδιοκτησιακού διαχωρισμού

Άρθρο 143: Σχέδιο Διαχωρισμού

Άρθρο 144: Προδιαγραφές και διαδικασία διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού

Άρθρο 145: Σύσταση και ενέργειες της ΔΕΣΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 146: Εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άρθρο 147: Κεφαλαιοποιήσιμα αποθεματικά της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 148: Πιστοποίηση Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό

Άρθρο 149: Λοιπές διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Γ: Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη θέσπιση του μεταβατικού μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας

 

Άρθρο 150

Άρθρο 151

Άρθρο 152: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Θ: Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Α

 

Άρθρο 153: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)

Άρθρο 154

Άρθρο 155: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Υποκεφαλαίου Α

 

Υποκεφάλαιο B: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 156: Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης

Άρθρο 157: Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Άρθρο 158

 

Μέρος Τρίτο: Δημόσια Διοίκηση - Διαφάνεια

 

Κεφάλαιο Ι: Σύσταση γενικής γραμματείας ψηφιακής πολιτικής

 

Άρθρο 159: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής - Αποστολή

Άρθρο 160: Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 161: Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 162: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 163: Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 164: Σύσταση Θέσεων

Άρθρο 165: Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 166: Δαπάνες, Έλεγχος

Άρθρο 167: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 168: Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 169

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Άρθρο 170: Διοικητικοί Γραμματείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς, Τομεακοί Γραμματείς και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς

Άρθρο 171: Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 30 του νόμου 4369/2016

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

 

Άρθρο 172

Άρθρο 173

Άρθρο 174

Άρθρο 175

Άρθρο 176

Άρθρο 177

Άρθρο 178

Άρθρο 179

Άρθρο 180

Άρθρο 181

Άρθρο 182

Άρθρο 183

 

Μέρος Τέταρτο: Ίδρυση εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας - Κύρωση συμβάσεων παραχώρησης και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και άλλες διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Α: Σύσταση - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια - Κεφάλαιο - Εσωτερικός Κανονισμός

 

Άρθρο 184: Σύσταση

Άρθρο 185: Σκοπός

Άρθρο 186: Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 187: Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 188: Άμεσες και Λοιπές Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 189: Εσωτερικός Κανονισμός

 

Υποκεφάλαιο Β: Όργανα - Οικονομικές καταστάσεις

 

Άρθρο 190: Όργανα - Γενική Συνέλευση

Άρθρο 191: Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 192: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 193: Ελεγκτές

Άρθρο 194: Κανόνες που εφαρμόζονται στα όργανα της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της

Άρθρο 195: Οικονομικές Καταστάσεις

 

Υποκεφάλαιο Γ: Διατάξεις για τις άμεσες και τις λοιπές θυγατρικές

 

Άρθρο 196: Διατάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ

Άρθρο 197: Ειδικές διατάξεις για την Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ)

Άρθρο 198: Συμβάσεις παραχώρησης

 

Υποκεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 199: Διανομή κερδών

Άρθρο 200: Επενδυτική Πολιτική

Άρθρο 201: Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης - Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 202: Υποχρεώσεις Δημοσιότητας και Διαφάνειας

Άρθρο 203: Θέματα προσωπικού της Εταιρείας και Άμεσων θυγατρικών της

 

Υποκεφάλαιο Ε: Κύρωση καταστατικών

 

Άρθρο 204

Άρθρο 205

 

Υποκεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 206: Φορολογικές απαλλαγές

Άρθρο 207: Προσωρινή ρύθμιση διαφορών σε διακατοχή ακινήτων

Άρθρο 208: Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου

Άρθρο 209: Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεργασία με την Εταιρεία

 

Υποκεφάλαιο Ζ: Μεταβατικές - Τροποποιούμενες και Καταργούμενες Διατάξεις

 

Άρθρο 210: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 211: Τροποποίηση του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012)

Άρθρο 212: Τροποποίηση του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998)

Άρθρο 213: Τροποποίηση του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011)

Άρθρο 214: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων

 

Άρθρο 215: Κύρωση της από 14-12-2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας

Άρθρο 216: Κύρωση της από 14-12-2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου

Άρθρο 217: Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Άρθρο 218: Τέλη και φόροι για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Άρθρο 219: Υφιστάμενες Άδειες Κατασκευαστικών Έργων και Υφιστάμενες Άδειες Λειτουργίας

Άρθρο 220: Μη καταβολή αεροναυτικών τελών από αεροπορικές εταιρίες στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Άρθρο 221: Υπηρεσίες πυρόσβεσης στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Άρθρο 222: Εφαρμογή διαδικασίας άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001)

Άρθρο 223: Συμμετοχή παραχωρησιούχων στην επιτροπή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 86/1979 (ΦΕΚ 17/Α/1979)

Άρθρο 224: Υπαγωγή επένδυσης στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953)

Άρθρο 225: Πρώτη έγκριση Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Άρθρο 226: Διαδικασία αύξησης Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Άρθρο 227: Συμβάσεις παραχωρούμενων περιφερειακών αεροδρομίων

Άρθρο 228: Περίοδοι υπολογισμού Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη

Άρθρο 229: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 230: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 231

Άρθρο 232

Άρθρο 233: Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 234

Άρθρο 235: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ

Άρθρο 236

Άρθρο 237

Άρθρο 238

Άρθρο 239

 

Μέρος Πέμπτο

 

Άρθρο 240: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Δ: Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία

Παράρτημα Ε: Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία - Ομάδα Β

Παράρτημα ΣΤ: Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία - Ομάδα Γ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-05-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.