Νόμος 3959/11

Ν3959/2011: Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3959/2011: Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, (ΦΕΚ 93/Α/2011), 20-04-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Αντικείμενο ρυθμίσεων

 

Άρθρο 1: Απαγορευμένες συμπράξεις

Άρθρο 2: Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Βάρος απόδειξης

Άρθρο 5: Συγκέντρωση επιχειρήσεων

Άρθρο 6: Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Άρθρο 7: Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 9: Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης

Άρθρο 10: Υπολογισμός του κύκλου εργασιών

Άρθρο 11: Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Επιτροπή ανταγωνισμού και όργανα λειτουργίας της

 

Άρθρο 12: Επιτροπή Ανταγωνισμού

Άρθρο 13: Πειθαρχικός έλεγχος

Άρθρο 13Α: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 15: Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Άρθρο 17: Έσοδα και Προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής

Άρθρο 20: Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 21: Οργάνωση και προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 23: Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 25: Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων

Άρθρο 25Α: Διαδικασία διευθέτησης διαφορών

Άρθρο 28: Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού

Άρθρο 29: Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Ένδικη προστασία

 

Άρθρο 30: Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Άρθρο 32: Ένδικα μέσα

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Καταγγελίες

 

Άρθρο 37: Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εξουσίες έρευνας

 

Άρθρο 38: Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 39: Διεξαγωγή ερευνών

Άρθρο 40: Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών

Άρθρο 41: Υποχρέωση εχεμύθειας

 

Κεφάλαιο Έκτο: Παραγραφή

 

Άρθρο 42: Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 44: Ποινικές κυρώσεις και άλλες διοικητικές συνέπειες

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Τέλη

 

Κεφάλαιο Ένατο: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 52: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς

Άρθρο 53: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3059/2002 Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΦΕΚ 241/Α/2011)

Άρθρο 55: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-04-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.