Νόμος 3959/11 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη θέση σε ισχύ του συστήματος μοριοδότησης που προβλέπεται στην περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 και μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών, η Επιτροπή προχωρά στην κατάταξη των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών η Επιτροπή προβαίνει σε εκκαθάριση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της και υπάγονται στη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37.

 

3. Τα υπηρετούντα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα οποία είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Τα λοιπά μέλη παραμένουν στη θέση τους μέχρι το διορισμό Αντιπροέδρου και νέων μελών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οπότε και λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. Τα εν λόγω μέλη μπορούν να επιλεγούν εκ νέου, χωρίς η τρέχουσα θητεία τους να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12. Η Επιτροπή με την υφιστάμενη σύνθεση της συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα της μέχρι το διορισμό κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου του Αντιπροέδρου και των νέων μελών, οι δε Εισηγητές εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα ψήφου.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδίδεται μέχρι την 01-07-2012, διατίθεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσοστό έως 80% του συσσωρευμένου πλεονάσματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα της 31-12-2011. Για τον υπολογισμό του πλεονάσματος δε συνυπολογίζεται το ποσό που έχει καταχωρισθεί στον κωδικό του προϋπολογισμού της Επιτροπής για την αγορά κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 233 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

5. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α) Εισάγονται προς συζήτηση χωρίς να απαιτείται η σύνταξη νέας εισήγησης, οι εκκρεμείς ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποθέσεις για τις οποίες έχει οριστεί δικάσιμος και κοινοποιηθεί η εισήγηση στα μέρη.

 

β) Οι προθεσμίες για την έκδοση απόφασης κατά το άρθρο 8 δεν καταλαμβάνουν τις συγκεντρώσεις που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή.

 

6. Η παραγραφή του άρθρου 42 καταλαμβάνει και τις παραβάσεις που έχουν τελεστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης έρευνας ή αιτήματος έρευνας του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

7. Οι αποσπασμένοι στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού υπάλληλοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της απόσπασης τους, εφόσον κατά την κρίση της Ολομέλειας δεν συντρέξει στο πρόσωπο τους λόγος διακοπής της απόσπασης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορούν να μεταταχθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε, αντίστοιχες με τα προσόντα τους, κενές οργανικές θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει την εξέλιξη τυχόν εκκρεμουσών διαδικασιών επί αιτήσεων μετάταξης που έχουν υποβληθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νόμου 3784/2009 και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

8. Μέχρι τον ορισμό προϊσταμένου του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του παρόντος, χρέη προϊσταμένου εξακολουθεί να ασκεί ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

9. Μέχρι τη σύνταξη και θέση σε εφαρμογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του παρόντος, Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής, η εκμίσθωση ακινήτου προς κάλυψη των άμεσων συμπληρωματικών αναγκών στέγασης της Επιτροπής, πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003) περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε από την παράγραφο 2)β του άρθρου 19 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).

 

9. Η ανώτατη ετήσια αμοιβή των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 20, ισχύει μετά τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.