Νόμος 4013/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι δεσμεύσεις που προτείνουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής της υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με την κατάθεση της σχετικής εισήγησης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.}

 

β) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω νόμου καταργείται.

 

2. α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει νομική προσωπικότητα, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.}

 

β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω νόμου καταργείται.

 

3. α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/1991 Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1986/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΦΕΚ 81/Α/1991), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

 

{γ. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο εξαιρείται εμπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισμένος από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά πράξεις εμπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος για την άσκηση πράξεων εμπορικής αντιπροσώπευσης. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του και αν ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο}

 

β) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 249/1993 Περί εμπορικών αντιπροσώπων (ΦΕΚ 108/Α/1993), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.}

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 249/1993 (ΦΕΚ 108/Α/1993) καταργείται.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 3853/2010, τροποποιείται ως εξής:

 

{Το ανωτέρω τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κατά ποσοστό 80% και κατά ποσοστό 20% έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων διαθέτει τα παραπάνω έσοδα αποκλειστικά για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου.}

 

5. Στην περίπτωση α' του άρθρου 40 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) η φράση το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8 περίπτωση β' και 9 αντικαθίσταται από τη φράση το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8, 9 περίπτωση β' και 10.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.