Νόμος 4013/11

Ν4013/2011: Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του νόμου 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4013/2011: Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του νόμου 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 204/Α/2011), 15-09-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 1: Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες της Αρχής

Άρθρο 3: Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 4: Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 5: Συνεδριάσεις της Αρχής και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 6: Οργάνωση της Αρχής

Άρθρο 7: Κανονισμός της Αρχής

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής

Άρθρο 9: Προσωπικό της Αρχής

Άρθρο 10: Νομικός Σύμβουλος

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 11: Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

 

Μέρος Δεύτερο: Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του νόμου [Ν] 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 12: Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του νόμου [Ν] 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)

Άρθρο 13: Τροποποίηση άλλων διατάξεων

Άρθρο 14: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων Εμπορικών Μισθώσεων

Άρθρο 16: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-09-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.