Νόμος 4013/11 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Νομικός Σύμβουλος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνίσταται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ο οποίος διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον, εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα επιπρόσθετα προσόντα και ο τρόπος απόδειξής του για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του νόμου 3051/2002 εφαρμόζονται και για το Νομικό Σύμβουλο της Αρχής, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 και του τρίτου άρθρου του νόμου 3845/2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

2. Ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και

 

β) τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.

 

3. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται, για όσον χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής του εκ μέρους της Αρχής εκτός εάν υπάρχει σχετική άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

4. Η Αρχή δύναται, με απόφασή της, να προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου. Με απόφαση της Αρχής ορίζονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου.

 

5. Τον Νομικό Σύμβουλο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένας (1) δικηγόρος που προσλαμβάνεται με έμμισθη εντολή ως βοηθός νομικός σύμβουλος. Τα ειδικότερα προσόντα, όπως η απαιτούμενη εμπειρία, ειδίκευση και βαθμός δικαστηρίου διορισμού, του βοηθού νομικού συμβούλου καθορίζονται με τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αρχής και κατόπιν εισηγήσεως του Νομικού Συμβούλου. Οι αποδοχές του εν λόγω νομικού σύμβουλου ρυθμίζονται απευθείας από τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 3. Κατόπιν εισήγησης της Αρχής με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται και άλλες οργανικές θέσεις βοηθών νομικών συμβούλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 101 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.