Νόμος 4013/11 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Προσωπικό της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Αρχή συνιστώνται 15 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,από τις οποίες 8 είναι θέσεις νομικών, 3 θέσεις διπλωματούχων μηχανικών, 1 χημικού, 2 θέσεις επιστημόνων πληροφορικής και 1 θέση οικονομολόγου. Στις θέσεις νομικών μπορούν να προσλαμβάνονται και δικηγόροι. Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της Αρχής είναι ασυμβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους εκ μέρους της Αρχής.

 

2. Στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνονται επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001. Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αρχής σε εξειδικευμένο προσωπικό, η πλήρωση των θέσεων μπορεί, κατά προτεραιότητα, να γίνει με τριετή απόσπαση, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά, προσωπικού που κατέχει τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τη Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Ανώνυμη Εταιρεία (νόμος 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996)). Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει, τηρουμένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου, με μετάταξη ή με τριετή απόσπαση, ανανεούμενη μία φορά, προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάδου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από το Δημόσιο, τους φορείς της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) ή του άρθρου τρίτου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996). Οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις των προηγούμενων εδαφίων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παράγραφος 1 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

3. Για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 7 θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, στις οποίες προσλαμβάνεται προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η πλήρωση των θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κλάδου και ειδικότητας μπορεί να γίνει με μετάταξη ή με τριετή απόσπαση, ανανεούμενη μία φορά, προσωπικού το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή στους φορείς της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982). Οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παράγραφος 1 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Οι ανωτέρω θέσεις μπορούν να καλυφθούν και με τριετή απόσπαση προσωπικού από τους ίδιους ως άνω φορείς, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά. Η απόσπαση αυτή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Αρχής συνιστώνται 2 θέσεις γραμματέων, οι οποίες καλύπτονται με τριετή απόσπαση προσωπικού, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά, από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει. Η εν λόγω απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αντίστοιχα. Το εν λόγω προσωπικό επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οικείου οργάνου της Αρχής, χωρίς άλλη διαδικασία. Ομοίως, το εν λόγω προσωπικό επανέρχεται οποτεδήποτε στη θέση του με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

5. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του νόμου 3051/2002, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στο προσωπικό της Αρχής. Το αποσπώμενο προσωπικό που καταλαμβάνει θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού λαμβάνει τις αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές αποδοχές του δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές του φορέα προέλευσης και η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής, η δε πληρωμή αυτής διενεργείται από την Αρχή. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Αρχή για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 61 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

6. α) Συνιστάται στην Αρχή θέση Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Προΐσταται των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και μεριμνά για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αρχής και τις οδηγίες του Προέδρου της.

 

β)β) είναι διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού και

 

γ)γ) ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου, που του ανατίθενται με απόφαση του τελευταίου.

 

δ)δ) έχει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιου λογιστικού.

 

Έως το διορισμό του Γενικού Διευθυντή ή αν αυτός ελλείπει, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις α)α) και β)β) ασκούνται από τον Πρόεδρο της Αρχής.

 

β) Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει τριετή εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου και διοικητική εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ συνεκτιμάται η εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αρχής. Με την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία εκδίδεται από την Αρχή και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

γ) Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση της Αρχής. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής.

 

δ) Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995). Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από την Αρχή και διορίζεται με απόφαση του Προέδρου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή εισηγείται στην Αρχή τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής, ένα μέλος της και ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ε) Αν ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, μετά από τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η υπηρεσία του στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης.

 

στ) Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 238 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), με την παράγραφο 6 του άρθρου 235 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

7. Οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται από την Αρχή σε άλλο φορέα καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, κατ' εξαίρεση κάθε εκάστοτε ισχύουσας γενικής ή ειδικής διατάξεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

8. Για την υποβοήθηση του Προέδρου της Αρχής στην άσκηση των καθηκόντων του συνιστώνται, πέραν των αναφερομένων στον Οργανισμό της Αρχής οργανικών θέσεων, τρεις οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις οποίες εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004) και, ως προς τις αποδοχές, το Κεφάλαιο Β' του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Σε περίπτωση αποσπάσεως για την πλήρωση των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 235 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.