Νόμος 4605/19 - Άρθρο 102

Άρθρο 102


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Προΐσταται των υπηρεσιών που υπάγονται απ' ευθείας στον Πρόεδρο της Αρχής, συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής.}

 

β. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Προΐσταται των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και μεριμνά για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αρχής και τις οδηγίες του Προέδρου της.}

 

γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 4013/2011, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση δδ' ως εξής:

 

{δ)δ) έχει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιου λογιστικού.}

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει τριετή εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου και διοικητική εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ συνεκτιμάται η εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αρχής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.