Νόμος 4605/19 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4497/2017 η φράση με 13 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αντικαθίσταται με τη φράση με 15 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

 

2. Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. 6 εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, από τους οποίους 3 είναι παραγωγοί πωλητές και 3 είναι επαγγελματίες πωλητές. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 με κριτήρια, όπως τον αριθμό των παραγωγών και επαγγελματιών που οι Ομοσπονδίες εκπροσωπούν και την κάλυψη κατά το δυνατό ευρύτερης χωρικής έκτασης δραστηριοποίησης. Από τους 6 εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, οι 2, ένας παραγωγός και ένας επαγγελματίας πωλητής, προέρχονται από σωματεία που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων.}

 

3. Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. 6 εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, από τους οποίους 3 είναι παραγωγοί πωλητές και 3 είναι επαγγελματίες πωλητές. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 με κριτήρια, όπως τον αριθμό των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών που οι Ομοσπονδίες εκπροσωπούν και την κάλυψη κατά το δυνατό ευρύτερης χωρικής έκτασης δραστηριοποίησης.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 28 του νόμου 4497/2017 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών δύναται να εισηγούνται στις επιτροπές του άρθρου 28 σχετικά με αιτήματα παραγωγών για δραστηριοποίηση σε λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32, σχετικά με το ποσοστό υπερκάλυψης 20% της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και την αμοιβαία αλλαγή θέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35.}

 

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του νόμου 4497/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Άδειες πλανόδιου εμπορίου που έχουν εκδοθεί από Δήμο πριν από την δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να μετατρέπονται σε άδειες στάσιμου εμπορίου με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αίτησης του πωλητή.}

 

β) Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει από τις 13-11-2017.

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 59 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Οι υφιστάμενες άδειες για κυριακάτικες αγορές ισχύουν έως τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους.}

 

7. Στο τέλος του άρθρου 59 του νόμου 4497/2017 προστίθενται παράγραφοι 20, 21 και 22 ως εξής:

 

{20. Ανάλογα με το φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο οικείος Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος δύναται με απόφαση που εκδίδεται εντός 6 μηνών:

 

α) Να συγκροτεί πενταμελείς επιτροπές, που αποτελούνται από 3 μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και 2 εκπροσώπους των πωλητών, έναν παραγωγό και έναν επαγγελματία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας.

 

β) Να αναθέτει στις επιτροπές της περίπτωσης α':

 

α)α) την καταγραφή των πωλητών με παρουσία στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου φορέα λειτουργίας. Αυτή η καταγραφή περιλαμβάνει τόσο τους πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, όσο και εκείνους που δραστηριοποιούνται χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση,

 

β)β) την καταγραφή των κενών θέσεων και την αρίθμηση αυτών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει,

 

γ)γ) την απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση με βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και επιθυμούν βελτίωση αυτής, καθώς και

 

δ)δ) την απόδοση θέσεων σε πωλητές για τους οποίους αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας.

 

γ) Να ρυθμίζει κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταγραφή πωλητών, την καταγραφή θέσεων και την απόδοση θέσεων.

 

21. Για την απόδοση θέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 20, εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:

 

α. Με την απόφαση της παραγράφου 20 ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή.

 

β. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της παραγράφου 20 καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις νοούνται:

 

α)α. όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας,

β)β. όσες καταλαμβάνονται από πωλητές δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και

γ)γ. όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, η επιτροπή της παραγράφου 20 καταρτίζει προσωρινό πίνακα, σύμφωνα με τον Πίνακα Α' του Παραρτήματος Κ του παρόντος ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ανάρτηση του Πίνακα καταγραφής και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται ο οριστικός Πίνακας καταγραφής.

 

δ. Εντός 15 ημερών από την ανάρτηση του οριστικού Πίνακα καταγραφής, πωλητές οι οποίοι:

 

α)α) καταλαμβάνουν θέση με βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας ή

β)β) έχουν παρουσία σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 20 για βελτίωση ή απόδοση θέσης αντίστοιχα.

 

ε. Η αίτηση των πωλητών για βελτίωση ή απόδοση θέσης μπορεί να περιλαμβάνει μία θέση. Πωλητές που δεν έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, βάσει στοιχείων του φορέα λειτουργίας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία.

 

στ. Εάν δεν υποβληθεί καμία αίτηση για βελτίωση ή απόδοση θέσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ' ή εάν δεν υποβληθούν περισσότερες από 1 αιτήσεις για την ίδια θέση, η επιτροπή της παραγράφου 20 υποβάλλει τον πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για οριστική έγκριση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα Δ' του Παραρτήματος Κ.

 

ζ. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για μία θέση, αυτή αποδίδεται στον πωλητή, ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ε του νόμου 4497/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018). Το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας του Παραρτήματος Ε διαπιστώνεται από την επιτροπή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ως ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό του τελευταίου έτους εντός του οποίου διαπιστώνεται ή μη, παράβαση, λογίζεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

 

η. Η μοριοδότηση της περίπτωσης ζ' εφαρμόζεται από την επιτροπή της παραγράφου 20, η οποία συντάσσει:

 

α)α) Πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων, καθώς και κενών θέσεων σύμφωνα με τον Πίνακα Β' του Παραρτήματος Κ, και

β)β) πίνακα απόδοσης εναπομεινασών θέσεων με βάση τη μοριοδότηση των πωλητών, στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ' του Παραρτήματος Κ.

 

θ. Οι πίνακες της περίπτωσης ή αναρτάται στην λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.

 

ι. Εντός 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων της περίπτωσης η', οι πωλητές στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση με την ανωτέρω διαδικασία υποβάλλουν, ανά σειρά κατάταξης, αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 20 για την τοποθέτησή τους σε μία από τις θέσεις που έχουν απομείνει στην λαϊκή αγορά. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, η επιτροπή συντάσσει και διαβιβάζει στις επιτροπές του άρθρου 28 τον Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων σε όλους τους πωλητές ανά λαϊκή αγορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα Δ' του Παραρτήματος Κ, ο οποίος αναρτάται στην λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.

 

ι)α. Ενστάσεις επί του Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων υποβάλλονται στις επιτροπές του άρθρου 28, εντός 15 ημερών από την ανάρτησή του. Οι επιτροπές του άρθρου 28, αφού εξετάσουν τυχόν ενστάσεις, εγκρίνουν τον οριστικό Πίνακα, με βάση τον οποίο εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις απόδοσης θέσεων σε όσους πωλητές συμμετείχαν στη διαδικασία.

 

22. Η τοποθέτηση των πωλητών διενεργείται σε αποκλειστική προθεσμία 1 έτους από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 20. Η γραμματειακή υποστήριξη στις επιτροπές για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας παρέχεται από το φορέα λειτουργίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.