Νόμος 4497/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλει αίτηση στην Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και δηλώνει τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα που επιθυμεί, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Ο παραγωγός μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για 3 λαϊκές αγορές ανά ημέρα. Για λαϊκές αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο παραγωγός. Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στις οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε 15 ημέρες. Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό σε σχέση με τα αιτήματα αυτά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις συγκεκριμένες λαϊκές αγορές που ζητεί ο παραγωγός, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού υπερκάλυψης 20% της παραγράφου 4.

 

Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην ίδια λαϊκή αγορά και δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τότε προκρίνεται αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης. Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στους οικείους δήμους.

 

2. Ο φορέας λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές αγορές, που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας, του Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.

 

3. Οι θέσεις που αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στους παραγωγούς -πωλητές, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της λαϊκής, για την οποία έχει εγκριθεί η δραστηριοποίηση, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί οι ενδιαφερόμενοι, αποδίδεται μόνο με τη διαδικασία του άρθρου 35. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν, πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία.

 

4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να ικανοποιεί αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση.

 

Ο παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.

 

5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του,

β. αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο συνεχόμενους μήνες,

γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση επαγγελματία πωλητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.